Catégorie : TURQUIE / Türkçe

RUZGAR EKEN, FIRTINA BICER

Pazar 6 Kasım 2005 Siddet, sitelerde gunluk yasam seklidir :   Siddet, Diplomaya,yetenege gore degil ; gorunuse bakarak ise almaktir.  Siddet, Geçiçi islerde,guvencesiz ve karin tokluguna çalistirmaktir.  Siddet, egitim sistemindeki esitsizliktir.  Siddet, evsizliktir.  Siddet, toplumda kadinlari kotu yol, kapali yasam secimine zorlamaktir.  Siddet, gunluk polis baskisidir.  Siddet, iki yuzlu toplum olmaktir. Siddeti yaratan aslinda genclik degildir.Bu iki yuzlu toplumun tum politik partileri, […]

FAÞÝZME KARÞI, KÝTLESEL ÝTAATSÝZLÝK , GENEL GREVE

FAÞÝZME KARÞI, KÝTLESEL ÝTAATSÝZLÝK , GENEL GREVE

Salı 8 Kasım 2005

Devlet, birkaç gün önce Marsilya ulaþým sektöründeki grevi yasadýþý ilan ediyordu.

8 Kasým’da olaðanüstü hal ilan etti.

Devlet, çalýþanlarýn talepleriyle yüzleþtiðinde, banliyölerdeki halkýn öfkesiyle yüzleþtiðinde, çalýþanlarýn ve gençlerin meþru özlemlerini tatmin etmeyi bir kenara býrakýp kapitalizmi savunuyor. Artýk hiç kimse politikacýlarýn vaatlerine ve medyanýn yalanlarýna inanmadýðý zaman, falakalar ve hapishaneler sefalet ve ölüm tacirlerinin düzenini ayakta tutmaya yetmediði zaman, tüm bunlar yetersiz kaldýðý zaman, Faþizm hortluyor.

RUZGAR EKEN, FIRTINA BICER

RUZGAR EKEN, FIRTINA BICER

Pazar 6 Kasım 2005

– Siddet, sitelerde gunluk yasam seklidir :

– Siddet, Diplomaya,yetenege gore degil ; gorunuse bakarak ise almaktir.

– Siddet, Geçiçi islerde,guvencesiz ve karin tokluguna çalistirmaktir.

– Siddet, egitim sistemindeki esitsizliktir.

– Siddet, evsizliktir.

– Siddet, toplumda kadinlari kotu yol, kapali yasam secimine zorlamaktir.

– Siddet, gunluk polis baskisidir.

– Siddet, iki yuzlu toplum olmaktir.

CNT AIT 1 Mayýs Manİfestosu

Cumartesi 1. Aralık 2001

CNT AIT (Toulouse) 1 Mayýs Manifestosu

1 Mayýs her yýl tüm dünyada, iþçiler, iþsizler, geçici iþçiler ve tüm sömürülen insanlarýn dayanýþma ve mücadele günü olarak anýlýr. Günümüzde ýrkçýlýk ve iþsizlik týrmanýþ içinde, kadýnlar ve gençler giderek artan oranda baskýya maruz býrakýlýyorlar…. Bugün, bu otoriter ve adaletsiz dünyayý deðiþtirmek isteyen insanlar olarak örgütlenmeye özellikle ihtiyacýmýz olduðu gündür.

Bizler, CNT AIT (Uluslararasi Emekçi Birligi) olarak herkesin kendi yaþamýný etkileyen konularla ilgili karar alma süreçlerine doðrudan ve gerçekten katýlmasý gerektiðini düþünüyoruz. CNT AIT bu nedenle seçimlere katýlmýyor ve iktidar organlarýnda yer almak için mücadele etmiyor.

Politikacýlarýn, partilerin, dinlerin, milliyetlerin bizi bölmesine izin vermeyelim! 1 Mayýs’ta Bellefontaine’da buluþmak dileðiyle!

CNT AIT 7 rue St Remesy 31000 TOULOUSE FRANCE

contact@cnt-ait.info

DECLARATION DE LA COORDINATION LIBERTAIRE CONTRE L’OTAN

DECLARATION DE LA COORDINATION LIBERTAIRE CONTRE L’OTAN

Salı 27 Nisan 2004

Nos rêves s’assombrissent, nous perdons progressivement tout espoir. Certains veulent que nous nous sentions ainsi. La maîtrise de nos vies nous est retirée par ceux qui font grossir leur capital. Le patron exploite le travailleur, les actionnaires exploitent les pauvres, et les pays riches exploitent le reste du monde. C’est ça le système de l’argent, le capitalisme !

Depuis des années, le capitalisme a consolidé son existence par le biais d’ organisation telles que le FMI (Fond Monétaire International) ou l’OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord). L’OTAN fonctionne aujourd’hui comme la plus grande armée du système existant. La prochaine réunion de l’ OTAN, organisée par les « maîtres de l’univers » où ils prendront de nouvelles décisions au nom de nous tous, se tiendra à Istanbul en juin prochain. L’OTAN, qui réuni les chefs militaires américains et leurs alliés, est l’organisation militaire internationale prête à perpétuer de nouvelles tueries pour la survie du capitalisme.

RENÉ RIESEL İLE DAYANÝÞMA

RENÉ RIESEL İLE DAYANÝÞMA

Cuma 6 Şubat 2004

René RIESEL, 1998 yýlýnda, Fransa’nýn güneyinde, bir Novartis’te, « topraktaki » Genetik Açýdan Deðiþtirilmiþ Organizmalar ekinini ve ayrýca CIRAD (Centre International de recherche Agronomique pour le développement) laboratuvarýný tahrip etmekten yedi (7) ay hapse mahkum edildi.

José Bové’un aksine, René Riesel temiz bir antikapitalist militan. Fransýz cumhurbaþkaný Chirac’tan özel af talebinde bulunmadý ve siyasi partilerden, resmi sendikalardan ya da ATTAC gibi reformist gruplardan her türlü « desteði » reddediyor.

VATANSEVERLİK, ÖZGÜRLÜGE KARSI BIR TEHDIT

VATANSEVERLİK, ÖZGÜRLÜGE KARSI BIR TEHDIT

EMMA GOLDMAN, 1911

Salı 8 Nisan 2003

Vatanseverlik nedir? Bir kiþinin doðduðu topraklara, çocukluðunun anýlarý ve umutlarýnýn, hayallerinin ve özlemlerinin bir arada toplandýðý yere duyduðu sevgi midir? Çocuksu bir naiflikle, bulutlarýn akýþýný seyrettiðimiz ve kendimizin de neden öylesine yumuþakça uçamadýðýmýzý merak ettiðimiz yer midir? Milyarlarca parlayan yýldýzý sayýp, ruhlarýmýzýn derinliklerine iþleyen « gözümüzün nuru mu »? Kuþlarýn müziðini dinleyip, onlar gibi uzak diyarlara uçmak için kanatlarýmýz olmasýný dilediðimiz yer mi? Ya da annemizin dizlerinde oturup, büyük zaferlerin ve efsanelerin hikâyeleriyle kendimizden geçtiðimiz yer midir? Kýsacasý, her santimetre karesinin güzelliði ve eþsiz mutluluk, zevk ve oyun dolu çocukluðumuzu temsil ettiði yere duyulan aþk mýdýr?

Eðer vatanseverlik bu ise, bugün pek az Amerikalý’yý vatansever olarak adlandýrabiliriz; çünkü, oyun mekânlarý artýk fabrikalar, deðirmenler ve madenlere dönüþmüþtür. Kuþlarýn müziðinin yerini ise, saðýr edici makine sesleri almýþtýr. Artýk büyük zaferler ya da efsanelerle ilgili hikâyeler de dinleyemeyiz çünkü annelerimizin öyküleri acý, göz yaþý ve kederi anlatmaktadýr.

SÝRBİSTAN : BÝR GANGSTERÝN ANÝ ÖLÜMÜ

Perşembe 13 Mart 2003

Medyada geniþ yer bulan haberlere göre Amerikan ordusu dünyanýn en büyük bombasý olan dokuz buçuk ton aðýrlýðýndaki bir bomba denemesini gerçekleþtirdi.

AB ve NATO’nun kenarýndaki uydu-devletlerden birisinin baþbakaný, ayný zamanda Sýrbistan ve Karadað’ýn bu örgütlerin koynuna girmesinin en etkin temsilcisi olan, bazý suç çeteleriyle yakýn iliþkileriyle – her çeþit iktidarýn gasp etmesi ve suç iþlemesi için kaçýnýlmaz olan türden iliþkiler – tanýnan Zoran Djindjic bugün Belgrad’da vurularak öldürüldü.

Eðer Zoran Djindjic bilinçlice seçilmiþ gerçek bir hedef ve hoþnutsuzluðun kaynaðý görülerek öfkeli çalýþan sýnýf tarafýndan öldürülmüþ olsaydý, muhtemeldir ki ölümü uygarlýk tarihinde önemli bir olay olarak hatýrlanabilirdi. Böylece adý kötüler klubünde anýlabilirdi: Marie Antoinette, Louis XVI ve Çar Nikolai II Romanov’un arasýnda.

Loft Story a la Turc et shampoing aux oeufs …

Loft Story a la Turc et shampoing aux oeufs …

En turquie, les anarchistes ont proteste contre la version locale de Loft Story

La Federation de la Jeunesse Anarchiste (AYF) d’Istanbul a organise une petite reception d’accueil pour les protagonistes elimines du Loft Story, a l’Universite de Marmara, qui ont eu a gouter quelques oeufs biens balancés …

« Quelqu’un vous regarde » est une emission télé calqué sur le modèle de ce qui se fait dans les pays occidentaux : differents concurrents doivent vivre ensemble dans un lieu clos et s’eliminer les uns les autres. Cette emission est diffusee depuis deux mois maintenant et les concurrents (tous des jeunes) sont deja devenus les nouvelles idoles de la jeunesse turque.

Turquie, Mayday 2000 – Manİfeste du 1er maİ des anarchİstes d’Ankara

MAYDAY 2000

Dünya güneþin çevresinde isa’nýn doðumundan sonraki 2000. dönüþünü de tamamladý. Ancak bütün kötülüklerin anasý olan “iktidar” dünya üzerindeki varlýðýný farklý biçimlerde sürdürmeye hala devam ediyor. Yeni binyýlýn baþýnda, politik iktidarýn en vahþileþmiþ biçimi “devlet”lerin yerini, ekonomik iktidarýn tüm yeryüzünde mutlak hakimiyet peþinde koþan biçimi “global kapitalizm” almaya baþladý. Ýktidar artýk her yerde; tek-tipleþtirilmiþ bütün dünyada; kredi-kartlarýnda, bankada, borsada, televizyonda, gazetede, iþyerinde, okulda, evde. Bizlere yalnýzca gökyüzü kaldý…bir de sokaklar!

Herþeye raðmen biz umudumuzu yitirmedik. Ve inatla diyoruz ki; sokaklar bizimdir, yeryüzü bizimdir, gökyüzü bizimdir, evler, iþyerleri, fabrikalar, tarlalar, toprak bizimdir!

Ve bu yüzden tüm dünyadaki ezilenlerle birlikte, mülksüzlerle birlikte, ezenlere, mülk sahiplerine meydan okuyoruz. Ekonomik, politik ve moral bakýmdan tutsaklýk altýndaki herkesle, çalýþanlarla, iþsizlerle, kadýnlarla, çocuklarla, eþcinsellerle birlikte iktidardakilere meydan okuyoruz.

21. YÜZYILA MEYDAN OKUYORUZ!

KÜRESEL KAPÝTALÝZME MEYDAN OKUYORUZ!

J18 (18 Haziran) Londra N30 (30 Kasým) Seattle A16 (16 Nisan) Washington

1 MAYIS – BÜTÜN DÜNYA!

Onlarýn egemenliði ne kadar küreselse, bizim isyanýmýz da o kadar küresel olsun!

ANKARA ANARÞÝSTLERÝ

« Page précédente