CNT AIT 1 Mayýs Manİfestosu

Cumartesi 1. Aralık 2001

CNT AIT (Toulouse) 1 Mayýs Manifestosu

1 Mayýs her yýl tüm dünyada, iþçiler, iþsizler, geçici iþçiler ve tüm sömürülen insanlarýn dayanýþma ve mücadele günü olarak anýlýr. Günümüzde ýrkçýlýk ve iþsizlik týrmanýþ içinde, kadýnlar ve gençler giderek artan oranda baskýya maruz býrakýlýyorlar…. Bugün, bu otoriter ve adaletsiz dünyayý deðiþtirmek isteyen insanlar olarak örgütlenmeye özellikle ihtiyacýmýz olduðu gündür.

Bizler, CNT AIT (Uluslararasi Emekçi Birligi) olarak herkesin kendi yaþamýný etkileyen konularla ilgili karar alma süreçlerine doðrudan ve gerçekten katýlmasý gerektiðini düþünüyoruz. CNT AIT bu nedenle seçimlere katýlmýyor ve iktidar organlarýnda yer almak için mücadele etmiyor.

Politikacýlarýn, partilerin, dinlerin, milliyetlerin bizi bölmesine izin vermeyelim! 1 Mayýs’ta Bellefontaine’da buluþmak dileðiyle!

CNT AIT  7 rue St Remesy 31000 TOULOUSE FRANCE

contact@cnt-ait.info

Laisser un commentaire