Carl O. Tangen

Carl Olsen Tangen (født 1888, død 26. november 1947) var redaktør av Norsk Syndikalistisk Føderasjons (NSF) organ Alarm 1919-27, deretter ansvarshavende i redaksjonskomiteen. Han ble stadig dømt og fengslet for artikler i Alarm.

Liv og virke

Carl O. Tangen ble fagorganisert i 1906, og sluttet seg til Fagopposisjonen av 1911 i 1912. Tangen var en periode sekretær for Akershus & Hedmarkens Agitationsdistrikt i NSF. Han var også medlem av Kristiania Ungsocialistiske Klub. Tangen var formann i Kristiania Stein-, Jord- og Sementarbeideres forening fra 25. januar 1914, men fungerte bare til juli måned, da han måtte stikke av til Sverige på grunn av at han var ettersøkt for militærnekting.

I Sverige gikk han inn i Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC). Han ble formann i Göteborgs lokale samorganisation og Västergötlands distriktsorganisation. I 1918 kom han tilbake til Kristiania og ble medlem av NSF.

I 1937 ble Tangen forretningsfører i NSF. Han var også formann i Oslo Lokale Samorganisasjon. Vinteren 1940 ble Carl O. Tangen dømt til ett års fengsel for ærekrenkelse mot fremmed stats overhode, etter anmodning fra det nazistiske Tyskland. Foranledningen var et oppslag i Alarm 9. desember 1939 hvor Hitler, Hermann Göring og Joseph Goebbels omtales på en lite flatterende måte. For Hitlers vedkommende het det: «Enkel, men stinkende mekanisme bestående av en skitten tannbørste over kjeftamentet og en gramofon med utslitne gamle skiver. Antakelig resultat av en lettsindig rasekjendsel mellom guden Odin og en ur-arisk zigøynerpike Gøbbels fikk også sitt: «Et misfoster som av misforståelse ansees for å være det manglende ledd mellom aper og mennesker, trots livlige protester fra apenes side.» Om Gøring het det: «Levende bevis på de svenske internerings- og sinnssykelovenes lettsindige bestemmelser. Mange anser at han ble utskrevet som helbredet 10 år for tidlig. Andre derimot mener at han ble sluppet ut 20,000 år for sent.»

3. februar 1940, sto det i Alarm: «Etter begjæring av den tyske legasjon i Oslo har påtalemyndighetene konfiskert ‘Alarm’ nr. 25 1939 og utstedt siktelse mot bladets ansvarlige redaktør C. O. Tangen etter straffelovens paragraf 247, jmf. par. 96, jmf. par. 102 og 103 for æreskrenkelse mot fremmed stats overhode. Det gjeller i dette tilfellet Nazi-Tysklands overhoder Hitler, Gøring og Gøbbels. Resultatet av konfiskasjonen ble ytterst magert for politiet. Bare 6 eksemplarer ble funnet. De tilhører forresten arkivet og redaktøren har protestert ovenfor politimesteren og forlangt eksemplarene levert tilbake, i det en konfiskasjon fra arkivet strider mot enhver kotyme og dessuten visstnok mangler lovlig hjemmel. Redaktøren nektet å avgi forklaring til politiet og anså seg på ingen måte straffskyldig, i det han mente det lå høyt over hans evner å kunne ærekrenke menn som de tre naziførere.»

Under okkupasjonen av Norge ble Tangen arrestert, og satt på Grini fangeleir fra 1942 til 1944.

Carl O. Tangen døde 26. november 1947 etter et langvarig sykeleie.

Norsk Syndikalistisk Forbund er i besittelse av Carl O. Tangens memoarer i 60 bind.

====

Norsk Syndikalistisk Føderasjon

NSF 1918

Norsk Syndikalistisk Federation (NSF) ble stiftet i Oslo 28. desember 1916.

Innhold

Svensk påvirkning

Mange svensker ble tvunget til å dra til Norge etter storstreiken i 1909, fordi de var svartelistet i Sverige. Det var dermed de mest aktive og radikale svenske arbeiderne som kom til Norge, og deres virksomhet begynte snart å sette spor. Den første tiden ble det agitert for i hovedsak en anarkistisk preget ungsosialisme. Omslaget til mer ren syndikalistisk argumentasjon kom i 1911, samme år som den norske storkonflikten. Året før hadde Norsk Stenhuggerforbund gjennomførte sine tariff-forhandlinger. Forhandlingene hadde trukket i langdrag, men det endelige resultatet var skuffende. Man var også skuffet over steinhoggerforbundets handlemåte. En omlegging av forbundet til en organisasjon etter Fagopposisjonens retningslinjer førte ikke frem, og de mest militante steinhoggerne besluttet i 1913 å opprette egne Lokale Samorganisasjoner tilsluttet Båhuslen distrikt av Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC). De lokale samorganisasjonene drev en viss agitasjon. De distribuerte svenske Syndikalisten og norske Direkte Aktion. Virksomheten var visstnok ikke særlig vellykket. Man drev også en del skoleringsarbeid innen samorganisasjonen.

Lokale Samorganisasjoner (LS)

Steinhuggerne i Østfold hadde allerede i 1912–13 åtte syndikalistiske Lokale Samorganisasjoner, LS, tilsluttet den svenske syndikalistorganisasjonen, SAC. I 1914–15 ble det stiftet to til i samme område. I løpet av 1916–17 ble det dannet ni LS-er. 1916 var det 17 Lokale Samorganisasjoner i Norge med tilknytning til SAC. Medlemstallet var 775, i hovedsak svensker, men også noen nordmenn og finner. Å arbeide innenfor de eksisterende reformistiske organisasjonene ville bare resultere i en svekkelse av klassekampen; kompromisser, kjøpslåing og avtaler med herskerklassen ville bli resultatet, mente de. De nydannete LS-ene sto for en ren syndikalisme, og sto derfor i et latent motsetningsforhold til Fagopposisjonen av 1911 og dens «kvasisyndikalisme»

Lokale Samorganisasjoner fungerte som en slags konkurrenter til fagforbundene, spesielt til Norsk Arbeidsmandsforbund som, i likhet med LS-ene, organiserte gruve- og anleggsarbeidere. LS-ene søkte også å trekke de uorganiserte ved anleggene, hovedsakelig bondegutter, inn i sin organisasjon. Dette medførte en del konflikter. Det var ønskelig å få LS-medlemmene inn i den ordinære fagbevegelsen. Også innen Fagopposisjonen så man med skepsis på det man mente var en splittelse av fagbevegelsen. Enheten i arbeiderbevegelsen måtte bevares, og omformingen skulle skje innenfra. I oktober 1916 ble det reist spørsmål om stillingen til de personer ute på arbeidsplassen som vegret seg for å gå inn i Kristiania Stein-, Jord- og Sementarbeiderforening, og som «inntok en uvennlig holdning til fagorganisasjonen under påberopelse av at de sto i en L.S.», i hovedsak svensker. Enkelte mente at dette var en lite solidarisk holdning fra vedkommende arbeideres side. Saken vakte stor debatt.

NSF stiftes

3. juledag 1916 ble en konferanse holdt mellom Lokale Samorganisasjoner, Norsk Arbeidsmandsforbund og Fagopposisjonen for å få slutt på stridighetene. Medlemmene av SAC ble tilbudt fri overgang til Arbeidsmandsforbundet. Syndikalistene var avvisende til å gå inn i den «reformistisk-politiske» fagbevegelsen.

Representanter fra tretten LS-er kom så sammen, og det ble besluttet å sende ut et forslag til de forskjellige LS-ene til avstemning, som ble vedtatt. 28. desember 1916 ble Norsk Syndikalistisk Federation (NSF) stiftet i Kristiania. Akkurat som for Norges Ungsocialistiske Forbund, så var steinhuggerne i Østfold en viktig organisatorisk basis for den nye organisasjonen.

Richard Hansen, formann i Arbeidsmandsforbundet, advarte bestemt mot å stifte en slik særorganisasjon, og han la frem en uttalelse fra forbundets hovedstyre, der det het: «Arbeidsmandsforbundet kan derfor ikke anerkjende nogen organisation, som arbeider for en splittelse av arbeiderklassen. Heller ikke lokale samorganisationer i tilslutning til S.A.C.» Syndikalistene ble beskyldt for å opptre arrogante overfor de norske organisasjonene. Disse, på sin side, mente at Norsk Arbeidsmandsforbund samarbeidet med arbeidskjøpere for å få dem vekk fra arbeidsplassene. Arbeidsmandsforbundets reaksjon var skarp, og man erklærte at man heretter ville behandle syndikalister på arbeidsplassene som uorganiserte.

I et sirkulære fra Norsk Arbeidsmandsforbund begynnelsen av 1917 konkluderer forbundets hovedstyre med at medlemmer av LS var å se på som uorganiserte. Andre mente, selv om de var uenige i det å stifte en syndikalistisk organisasjon utenfor de bestående organisasjoner, at siden de nå engang eksisterte, skulle man ikke oppta noen kamp med dem, heller ikke å betrakte dem som uorganiserte.

Blant skandinaviske syndikalister var det uenighet om opprettelsen av NSF. Diskusjonene gikk friskt i Direkte Aktion i ukene før stiftelsen og et stykke ut i 1917.

Syndikalismen kom til å stå særlig sterkt i rallarmiljøet. Dette var folk som dro fra det ene stedet til det andre, rastløse og frie. Det var den store mangelen på arbeidskraft som gjorde denne friheten mulig. Man fikk alltid arbeid. Det var høykonjunktur, og i denne situasjonen var det klart at militant faglig kamp ga resultater. Fikk de sparken et sted var det bare å dra til et annet, og fortsette kampen der. Særlig sterkt sto NSF i Nord-Norge, og blant anleggsarbeiderne sørpå ved bl.a. Rauma-, Røros– og Sørlandsbanen.

Selv om Arbeidsmandsforbundets holdning til syndikalistene var avvisende, så kunne det unntaksvis forekomme et samarbeid lokalt. Dette skjedde bl.a. ved Fosdalen gruver, der det en stund var én avdeling av Arbeidsmandsforbundet og én syndikalistisk forening – med et fellesstyre! Men slike kombinasjoner ble ikke støttet av forbundsstyret. Det ble også samarbeidet om en blokade i Haugesund i 1920.

Syndikalistene forfølges

Ifølge NSF var både LO, myndighetene og arbeidskjøperne ute etter syndikalistene. Fra NSFs stiftelse i 1916 til 1918 ble det, ifølge NSF, utvist drøye tusen medlemmer av NSF fra Norge, de fleste svensker. I kjølvannet fulgte familietragedier og liv i fattigdom. I de ca. førti sosialdemokratiske avisene var det helt taust om dette. Også LO lot den store forvisning skje i stillhet. Takket være denne taushet kunne «bødlene» arbeide i fred. Syndikalistene ble satt under dobbelt press – fra bedriftsherrene, og fra fagbyråkratene som lovet NSF «krig på kniven». NSF forsøkte å konkurrere med LO som fagorganisasjon – ble isolert – og sto lagelig til for hogg. Syndikalistene ble karakterisert som «uorganiserte». De ble forfulgt på arbeidsplassene, og utvist ble den som var syndikalist. Protestene i arbeideravisene var stort sett tamme. Kampen innen fagbevegelsen forklarer dette – kampen mellom de gamle reformistene, Fagopposisjonens nye menn og det nystartede NSF. Sammenstøtene innen fagbevegelsen var harde.

1920–1940

NSF nådde sitt høydepunkt i 1920–21 da den hadde 3100 medlemmer i 62 lokale samorganisasjoner. Utover i 1920-årene gikk NSFs medlemstall ned, og NSFs innflytelse avtok.

I 1935 ble «Den syndikalistiske kvinnegruppe Samhold» stiftet.

I 1937 var antallet Lokale Samorganisasjoner i syndikalistføderasjonen sunket til omkring tyve. Det var også en «forgubbingsprosess» på gang.

13. april 1940 ble Alarm stanset av okkupasjonsmakten. Det siste nummeret var en oppfordring til den norske arbeiderklasse om å fortsette kampen for et fritt samfunn. Redaktør Carl O. Tangen og flere andre NSF-ere, deriblant flere av kvinnene, ble arrestert.

Etterkrigstiden

Etter krigen samlet de anarkosyndikalistiske kreftene i Norge seg, og gjenreiste bevegelsens organ. Alarm ble omgjort til Solidaritet, som et månedlig organ. Fagforeningsvirksomheten ble gjenopptatt i Oslo og i steinhuggerdistriktet i Østfold (Fagerholt LS). For øvrig konsoliderte føderasjonen sin stilling som propagandaorganisasjon for frihetlige idéer. Den nye given ga et visst oppsving i bevegelsen, men noe gjennombrudd for frihetlige idéer fikk man ikke til. Makthavernes propagandamaskineri klarte å få blandet sammen idéen om rask gjenreisning av landet med tanker om sentralisme, statlig planøkonomi og korporative samlingsorganer i folks bevissthet. I dette bildet var det liten plass til tanker om klassekamp og arbeiderselvstyre; ja, frihetlige idéer overhodet.

Forgubbingsprosessen fortsatte ufortrødent videre, steinindustrien i Østfold ebbet ut, og derved svant bevegelsen sakte inn. Den ene LS etter den andre ble oppløst. I 1951, da Solidaritet gikk i sin 7. Årgang, kom det foreløpig siste nummer av bladet. Den 8. Årgang kom ikke før i 1957. Grunnlaget for et rent norsk organ var da ikke lenger tilstede, og bladet ble omorganisert til Syndikalistisk organ for Skandinavia, tilsluttet Internasjonal Arbeider-Assosiasjon. Bladet utkom annenhver måned og ble redigert av en komité med Johs. F. Johansen fra Oslo som ansvarshavende. På dette tidspunktet var Oslo LS den eneste samorganisasjonen som var igjen i den norske syndikalistføderasjonen. I 1960 gikk Solidaritet inn. Tidlig på 1960-tallet hadde NSF kun ett medlem under 70 år. NSF hadde kontor i Folketeaterpassasjen som de leide for 100 kroner måneden. Disse pensjonistene skramlet sammen av sine pensjonspenger for å fortsette å ha lokalet. På midten av 1960-tallet ble lokalene overtatt av en musikkforretning.

Det ble stille rundt NSF. Zernikow Henriksen, mangeårig sekretær i NSF, døde i 1967, møtene ble holdt mer uformelt i private hjem, men man opprettholdt de internasjonale kontaktene. NSF ble innbudt til SACs kongress i 1968, men kunne ikke delta. I 1973 ble NSF oppløst. Det blir også hevdet at NSF ble formelt oppløst i 1964/65.

NSF reorganiseres

I 1977 kom gamle NSF-ere og unge arbeidere sammen og reorganiserte NSF. Bakgrunnen var et kontaktnett innen en liten gruppe arbeidere. Frem mot LO-kongressen dette året forsøkte disse, med et visst hell, å samordne forslag til kongressen gjennom fagforeningene. 16/4 ble stiftelsen av Norsk Syndikalistisk Forbund formalisert, som en samordningsorganisasjon for syndikalistiske arbeidere. Dette var arvtakerne etter Norsk Syndikalistisk Føderasjon. I 1983 kom første nummer av ArbeiderSolidaritet. I 1992 skiftet det navn til Syndikalisten. Det siste nummer som foreløpig er kommet ut er nr. 4 1999. NSF har, foruten å gi ut blader med dagsaktuelt stoff, nyutgitt en del skrifter fra «gamle» NSFs tid. NSFs viktigste oppgave har vært å være en radikal opposisjon innad i LO. De har også vært aktive i internasjonalt solidaritetsarbeid – bl.a. støtte til fagopposisjonelle bevegelser, samt streikestøttearbeid. I 2001 overtok NSF Internasjonale Arbeider-Assosiasjons (IAA) sekretariat.

Influence suédoise

De nombreux Suédois ont été contraints de se rendre en Norvège après la grève générale de 1909, car ils étaient inscrits sur la liste noire en Suède. Ce sont donc les travailleurs suédois les plus actifs et les plus radicaux qui sont venus en Norvège, et leurs activités ont rapidement commencé à faire leur marque. Au début, il était agité pour le socialisme de la jeunesse principalement anarchiste. Le virage vers une argumentation syndicaliste plus pure intervient en 1911, la même année que le conflit majeur norvégien. L’année précédente, l’Association norvégienne des tailleurs de pierre avait mené ses négociations collectives. Les négociations s’étaient prolongées, mais le résultat final était décevant. Ils ont également été déçus par les actions de l’association des tailleurs de pierre. Une réorganisation du syndicat en une organisation selon les directives de l’opposition syndicale n’a pas réussi et les tailleurs de pierre les plus militants ont décidé en 1913 de créer leurs propres coopératives locales en rejoignant le district de Båhuslen de l’Organisation centrale des travailleurs suédois (SAC). Les organisations locales ont eu une certaine agitation. Ils ont distribué le syndicaliste suédois et l’action directe norvégienne. L’entreprise n’a apparemment pas eu beaucoup de succès. Il y a également eu un travail de formation au sein de la co-organisation.
Coopératives locales (LS)

Les tailleurs de pierre d’Østfold avaient déjà en 1912–13 huit co-organisations syndicalistes locales, LS, rejoignirent l’organisation syndicaliste suédoise, SAC. En 1914–15, deux autres ont été établis dans la même région. De 1916 à 1917, neuf LS ont été formés. En 1916, il y avait 17 co-organisations locales en Norvège affiliées au SAC. L’effectif était de 775, principalement des Suédois, mais aussi des Norvégiens et des Finlandais. Travailler au sein des organisations réformistes existantes ne résulterait qu’en un affaiblissement de la lutte de classe; des compromis, des négociations et des accords avec la classe dirigeante en seraient le résultat, pensaient-ils. Les LS nouvellement formés représentaient un pur syndicalisme, et étaient donc dans une opposition latente à l’Opposition syndicale de 1911 et à son «quasi-syndicalisme»

Les coopératives locales fonctionnaient comme une sorte de concurrent des syndicats, en particulier du syndicat norvégien des travailleurs, qui, comme les LS, organisait les travailleurs des mines et du bâtiment. Les LS ont également cherché à impliquer les personnes non organisées dans les établissements, principalement des garçons paysans, dans leur organisation. Cela a conduit à un certain nombre de conflits. Il était souhaitable d’intégrer les membres de LS dans le mouvement syndical ordinaire. Même au sein de l’opposition syndicale, les gens regardaient avec scepticisme ce que l’on pensait être une division du mouvement syndical. L’unité du mouvement ouvrier doit être préservée et la transformation doit se faire de l’intérieur. En octobre 1916, des questions ont été soulevées sur la position de ces personnes sur le lieu de travail qui ont refusé d’adhérer à l’Association des travailleurs de la pierre, de la terre et du ciment de Kristiania, et qui «ont adopté une attitude hostile envers le syndicat au motif qu’elles étaient en », Principalement des Suédois. Certains ont estimé qu’il s’agissait d’un manque de solidarité de la part des travailleurs en question. L’affaire a suscité beaucoup de controverse.
NSF est fondée

Le jour de Noël 1916, une conférence a eu lieu entre les coopératives locales, la Confédération norvégienne des syndicats et l’opposition syndicale pour mettre fin au conflit. Les membres du SAC se sont vus offrir un transfert gratuit vers Arbeidsmandsforbundet. Les syndicalistes hésitaient à rejoindre le mouvement syndical «réformiste-politique».

Des représentants de treize LS se sont ensuite réunis et il a été décidé d’envoyer une proposition aux différents LS pour un vote, qui a été adoptée. Le 28 décembre 1916, la Fédération syndicaliste norvégienne (NSF) a été fondée à Kristiania. Tout comme pour l’Association norvégienne des jeunes socialistes, les tailleurs de pierre d’Østfold constituaient une base organisationnelle importante pour la nouvelle organisation.

Richard Hansen, président d’Arbeidsmandsforbundet, a vivement mis en garde contre la création d’une organisation aussi spéciale, et il a publié une déclaration du conseil d’administration principal du syndicat, qui déclarait: «Arbeidsmandsforbundet ne peut donc reconnaître aucune organisation qui travaille pour une division de la classe ouvrière. Les co-organisations locales affiliées à la S.A.C. » Les syndicalistes ont été accusés d’agir avec arrogance envers les organisations norvégiennes. Ceux-ci, à leur tour, pensaient que la Confédération norvégienne des syndicats collaborait avec les acheteurs de main-d’œuvre pour les éloigner du lieu de travail. La réaction du syndicat a été vive et il a été déclaré qu’il traiterait désormais les syndicalistes sur les lieux de travail comme désorganisés.

Dans une circulaire du syndicat norvégien des travailleurs au début de 1917, le conseil principal du syndicat conclut que les membres de la LS devaient être considérés comme désorganisés. D’autres ont soutenu, même s’ils n’étaient pas d’accord avec la création d’une organisation syndicaliste en dehors de celles existantes, que puisqu’elles existaient même, il ne fallait pas s’engager dans une lutte avec elles, ni les considérer comme désorganisées.

Parmi les syndicalistes scandinaves, il y avait un désaccord sur la création de la NSF. Les discussions se sont bien déroulées à Direkte Aktion dans les semaines précédant la fondation et jusqu’en 1917.

Le syndicalisme est devenu particulièrement fort dans les rassemblements. C’étaient des gens qui ont quitté un endroit à l’autre, agité et libre. C’est la grande pénurie de main-d’œuvre qui a rendu cette liberté possible. Tu as toujours un travail. C’était un boom, et dans cette situation, il était clair que la lutte professionnelle militante a donné des résultats. S’ils ont été renvoyés quelque part, allez dans un autre et continuez le combat là-bas. NSF était particulièrement forte dans le nord de la Norvège, et parmi les travailleurs de la construction dans le sud par ex. Rauma, Røros et Sørlandsbanen.

Bien que l’attitude de la Confédération des syndicats norvégiens à l’égard des syndicalistes soit dédaigneuse, il peut y avoir exceptionnellement coopération locale. Cela s’est produit i.a. aux mines de Fosdalen, où pendant un certain temps il y avait une branche de l’Arbeidsmandsforbundet et une association syndicaliste – avec un conseil commun! Mais de telles combinaisons n’étaient pas soutenues par le conseil fédéral. Il y avait aussi une collaboration sur un blocus à Haugesund en 1920.
Les syndicalistes sont persécutés

Selon NSF, LO, les autorités et les acheteurs de main-d’œuvre recherchaient les syndicalistes. De la fondation de la NSF en 1916 à 1918, selon la NSF, un peu plus d’un millier de membres de la NSF ont été expulsés de Norvège, la plupart suédois. Dans la foulée ont suivi des tragédies familiales et la vie dans la pauvreté. Je de ca. quarante journaux sociaux-démocrates ont gardé le silence à ce sujet. LO a également laissé le grand exil se dérouler en silence. Grâce à ce silence, les «bourreaux» pouvaient travailler en paix. Les syndicalistes ont été soumis à une double pression – de la part des chefs d’entreprise et des bureaucrates syndicaux qui ont promis à la NSF « la guerre au couteau ». NSF a essayé de concurrencer LO en tant que syndicat – était isolé – et était prêt à couper. Les syndicalistes ont été qualifiés de «désorganisés». Ils ont été persécutés sur le lieu de travail et celui qui était syndicaliste a été expulsé. Les protestations dans les journaux ouvriers étaient largement apprivoisées. La lutte au sein du mouvement syndical l’explique – la lutte entre les vieux réformistes, les nouveaux hommes de l’opposition syndicale et la NSF nouvellement créée. Les affrontements au sein du mouvement syndical ont été féroces.
1920–1940

La NSF a atteint son apogée en 1920-1921 lorsqu’elle comptait 3 100 membres dans 62 coopératives locales. Tout au long des années 1920, l’adhésion à la NSF a diminué et l’influence de la NSF a diminué.

En 1935, le «groupe de femmes syndicalistes Samhold» est fondé.

En 1937, le nombre de co-organisations locales dans la fédération syndicaliste était tombé à une vingtaine. Un « processus de vieillissement » était également en cours.

Le 13 avril 1940, l’alarme est stoppée par les forces d’occupation. Le dernier numéro était un appel à la classe ouvrière norvégienne pour qu’elle poursuive la lutte pour une société libre. Le rédacteur en chef Carl O. Tangen et plusieurs autres membres de la NSF, dont plusieurs femmes, ont été arrêtés.
La période d’après-guerre

Après la guerre, les forces anarcho-syndicalistes en Norvège se sont rassemblées et ont reconstruit le corps du mouvement. L’alarme s’est transformée en Solidarité, en tant qu’organisme mensuel. L’activité syndicale a repris à Oslo et dans le quartier des tailleurs de pierre à Østfold (Fagerholt LS). De plus, la fédération a consolidé sa position en tant qu’organisation de propagande pour les idées libertaires. Le nouveau donné a donné un certain élan au mouvement, mais aucune percée pour les idées libertaires n’a été réalisée. La machinerie de propagande de ceux au pouvoir a réussi à confondre l’idée d’une reconstruction rapide du pays avec des pensées de centralisme, d’économie planifiée étatique et d’organismes de ralliement corporatifs dans la conscience du peuple. Dans cette image, il y avait peu de place pour la réflexion sur la lutte des classes et l’autonomie des travailleurs; oui, des idées libertaires que ce soit.

Le processus de vieillissement s’est poursuivi sans relâche, l’industrie de la pierre d’Østfold s’est effondrée, et ainsi le mouvement a lentement diminué. Un LS après l’autre a été dissous. En 1951, alors que Solidaritet en était à sa 7e édition, le dernier numéro du magazine est sorti. La huitième année n’est venue qu’en 1957. La base d’un organisme purement norvégien n’était alors plus présente et le magazine a été réorganisé en un organisme syndicaliste pour la Scandinavie, a rejoint l’Association internationale des travailleurs. Le magazine a été publié tous les deux mois et a été édité par un comité avec Johs. F. Johansen d’Oslo comme responsable. A cette époque, Oslo LS était la seule co-organisation restante dans la Fédération syndicaliste norvégienne. En 1960, Solidarité entre. Au début des années 1960, la NSF ne comptait qu’un seul membre de moins de 70 ans. NSF avait un bureau à Folketeaterpassasjen qu’ils louaient pour 100 couronnes par mois. Ces retraités ont dépensé leur argent de retraite pour continuer à posséder les locaux. Au milieu des années 1960, les locaux sont repris par un magasin de musique.

C’est devenu calme autour de NSF. Zernikow Henriksen, secrétaire de longue date de la NSF, est décédé en 1967, les réunions se sont tenues de manière plus informelle dans des maisons privées, mais les contacts internationaux ont été maintenus. La NSF a été invitée au Congrès du SAC en 1968, mais n’a pas pu y assister. En 1973, la NSF a été dissoute. On prétend également que la NSF a été officiellement dissoute en 1964/65.
NSF est en cours de réorganisation
En 1977, d’anciens NSF et de jeunes travailleurs se sont réunis et ont réorganisé la NSF. L’arrière-plan était un réseau de contacts au sein d’un petit groupe de travailleurs. Avant le congrès de LO cette année, ils ont essayé, avec un certain succès, de coordonner les propositions pour le congrès à travers les syndicats. 16/4 la fondation de l’Association syndicaliste norvégienne a été officialisée, sur une organisation de coordination des travailleurs syndicalistes. Ce sont les héritiers de la Fédération syndicaliste norvégienne. En 1983 est venu le premier numéro d’ArbeiderSolidaritet. En 1992, il a changé son nom en syndicaliste. Le dernier numéro qui a été publié à ce jour est le n ° 4 1999. En plus de publier des magazines d’actualité, la NSF a récemment publié un certain nombre de publications de «l’ancienne» NSF. La tâche la plus importante de NSF a été d’être une opposition radicale au sein de LO. Ils ont également été actifs dans le travail de solidarité internationale – par ex. soutien aux mouvements d’opposition syndicale et travail de soutien à la grève. En 2001, l’Association internationale des travailleurs de la NSF (IAA) a repris le secrétariat.

BRESIL : FOGO NOS RACISTAS e FACHOS !!!

Nos compagnons de la section au Brésil de l’AIT (COB) à Porto Alegre (Rio Grande do Sul) participent aux manifestations suit à l’assassinant de João Alberto Freitas, par deux vigiles d’un magasin Carrefour.

Les vigiles étaient des membres (actuels ou en retraites) de la police militaire mais en contrat pour une entreprise de sécurité privée.

Comme Cédric Chouvat ici, comme Georges Floyd aux USA, João Alberto Freitas était un travailleur, un père de famille, d’une quarantaine d’année, et il est mort asphyxié, entre les mains de policiers.

« C’est sous une pluie de bombes lacrymogènes et de balles en caoutchouc, que nous avons tous été accueillis, mais l’Observatoire Social / COB FORGS AIT, ne bouge pas, et reste dans les manifestations, pour le soutien, pour la répudiation totale, le dégoût, la consternation pour le meurtre lâche de João Alberto Freitas, pour la solidarité avec la population révoltée et pour appuyer les investigations de l’événement !!!

BOYCOTT DE CARREFOUR !

FEU AUX RACISTES ET AUX FASCISTES !!!!! »


L ‘ une des choses que nous avons notées hier lors des manifestations de protestation contre l’assassinat de João Alberto Freitas par des vigiles-policiers de Carrefour à Porto Alegre, c’est qu’avant d’y aller, nous avons vu sur des images que toute une faune de partis politiques et drapeaux étaient là, mais ils étaient là pour l’habituelle propagande médiocre et opportunisme bon marché.

Mais quand l’atmosphère s’est transformée et que la nuit est arrivé, et que la violence s’en est occupée, cette faune opportuniste, a simplement disparue de la carte, plus de trace de drapeaux, la candidate elle-même à la mairie de Porto Alegre (Manuela D ‘ Avila – ce sont les municipales au Brésil actuellement) est apparue et a disparu rapidement, puis ils ont essayé d’organiser un discours pour délégitimer et disqualifier les actions directes de la population en affirmant que les actions et la violence ne seraient pas efficaces et productives.

Ce discours collaborationniste d’institutions et d’entreprises privées et bourgeoises de gauche, on pouvait s’y attendre !!! Et il se rapproche aussi beaucoup de celui des individualistes inoffensifs qui prétendent qu’aucune action ne devrait être faite, qu’il faudrait juste contempler le paysage.
Pourtant !! La population qui ne s’intéressait pas aux partis et encore moins aux discours démagogiques et opportunistes, ni à l’immobilisme bon marché, est restée aux manifestations de manière indépendante et courageuse !!!
Il suffisait de le voir pour le croire, telle était l’obstination et la détermination de jeunes hommes et de jeunes femmes, qui portaient dans la même intention !!!


Ces événements ont servi de schisme manquant, pour quelque chose d’encore plus grand, et oui: c’est de ces événements que surgit le besoin d’organisations et d’insurrection, et de ne pas attendre la «bonne volonté» individualiste.

Sob uma chuva de bombas de gás lacrimogênio e tiros de bala de Borracha, fomos Todos recebidos , mas o Observatório social / COB FORGS AIT , não arreda o pé , e permanece nas manifestações , pelo apoio , pelo total Repúdio ,asco , consternação pelo Assassinato covarde de João Alberto Freitas , pela solidariedade a população revoltada e nas investigações do evento !!!

BOICOTE O CARREFOUR

CARREFOUR FOGO NOS RACISTAS e FACHOS !!!

Infelizmente, a bosta do Face book, não permitiu publicar os vídeos que fizemos !!!

Uma das coisas que notamos ontem nas manifestações, é que antes de irmos, vimos em imagens que toda uma fauna de partidos e bandeiras estavam por lá, mas estavam pela propaganda mediocre de sempre , e oportunismo barato ,

mas quando a atmosfera se transformou a noite chegou , e a violência tomou conta, essa fauna oportunista , simplesmente desapareceram do mapa, nem rastro de bandeiras ,a própria candidata a prefeita de Porto Alegre, ( Manuela D’Ávila) apareceu e desapareceu rapidamente ,

e depois ainda tentaram engendrar um discurso deslegitimador e desqualificar as ações diretas da população afirmando que as ações e a violência não iriam ser efetivas e producentes . Esse discurso colaboracionista de instituições e empresas privadas e burguês da esquerda, já era de se esperar !!!

E se aproxima muito também de individualistas inócuos que afirmam que nenhuma ação deveria ser feita , somente contemplar a paisagem .

No entanto!! A população que não tinha interesse nenhum em partidos e muito menos em discursos demagogos e oportunistas,e imobilismo barato , permaneceram nas manifestações de forma independente e valente !!!

Só vendo pra crer , tal era a obstinação e garra de homens e mulheres jovens, no mesmo intuito !!!

Esses eventos serviram como a xispa que falta , para algo ainda bem maior , e sim: é provindo desses eventos que surgem a necessidade de organizações e a insurreição , e não de esperar pela  » Boa vontade » individualista .

اگر انسان قادر نیست بر خود حکومت کند، چگونه می‌تواند قادر باشد بر دیگران حکومت کند؟

اگر انسان قادر نیست بر خود حکومت کند، چگونه می‌تواند قادر باشد بر دیگران حکومت کند؟و برعکس، اگر او قادر است بر خود حکومت کند، چرا نیاز دارد که بر او حکومت شود؟

Si l’homme ne peut pas régner sur lui-même, comment peut-il régner sur les autres?

À l’inverse, s’il est capable de se gouverner lui-même, pourquoi a-t-il besoin d’être gouverné?

L’AIT de 1920 (extrait d’un texte d’A. Souchy)

C’est avec le développement du Syndicalisme révolutionnaire antiétatiste que le temps vint revivifier le mouvement ouvrier international dans le sens de la tendance antiautoritaire de la 1re Internationale. L’aile antiautoritaire de la 1re Internationale ayant déjà considéré les organisations professionnelles révolutionnaires (au point de vue économie) comme, les organes appelés à guider la lutte du prolétariat conscient de son devoir de classe, et à mener vers le succès la révolution sociale, le syndicalisme révolutionnaire reprit et continua cette tendance. Aussi l’A. I. T. d’aujourd’hui peut compter pour la seule héritière véritable des meilleures traditions de l’aile antiautoritaire de la 1re Internationale.

En 1913 déjà, se réunirent, à Londres, les délégués des organisations syndicalistes-révolutionnaires de presque tous les pays européens et autres, afin de poser la. première pierre d’une nouvelle Internationale ouvrière devant suivre le chemin tracé par la 1re Internationale. La résolution principale adoptée à Londres portait :

« Le premier congrès international syndicaliste reconnaît que la classe ouvrière de tous les pays souffre de la même répression par l’État et le système capitaliste. Par là il se déclare pour la lutte de classe et 1a solidarité internationale, pour l’organisation indépendante de la classe ouvrière sur la base d’union fédérative.

« II tend à l’élévation immédiate matérielle et morale de la classe ouvrière jusqu’à la destruction finale du capitalisme et de l’État.

« Il déclare, ensuite, que la lutte de classes est une conséquence nécessaire de la possession privée des moyens de production et de distribution, et par là il tend à la socialisation de cette possession.

« A ceci appartiennent l’élaboration et le développement des organisations syndicalistes, dans ce sens qu’elles sont en état de faire avancer la fabrication et la distribution de produits dans l’intérêt de la société entière.

« Constatant que les syndicats internationaux ne peuvent faire la lutte de classe avec succès que lorsque les ouvriers cesseront de se diviser sur des différence-politiques et religieuses, le congrès déclare que la lutte. comme telle, ne pourra être que d’un caractère économique, exprimant par cela que les organisations ne tâchent pas d’atteindre leur but par des collaborations de gouvernement et leurs assistants, et qu’elles s’appuient seulement, par excellence, sur le pouvoir des organisations et leur action directe.

« En conséquence de cette déclaration, le congrès fait appel aux travailleurs de tous les pays pour s’unir en organisations industrielles fédératives indépendante sur la base de la solidarité internationale avec le but de délivrance complète de la répression par l’État et le capitalisme. »

Malheureusement, l’œuvre de la réunion internationale des organisations industrielles révolutionnaire libertaires fut interrompue par la guerre éclatée en 1914. Tous les pays se fermèrent hermétiquement Toute liaison internationale des travailleurs devint impossible. La réaction dura jusqu’à la fin de la guerre .

La révolution en Russie et en Europe centrale créa une situation nouvelle. Les forces dispersées du prolétariat révolutionnaire recommencèrent à s’unir.

La tentative de continuer l’œuvre commencée à Londres en 1913 ne réussit, cependant, qu’en 1920. Cette année là, une conférence syndicaliste préliminaire eut lieu à Berlin, du 16 au 21 décembre.

Les organisations suivantes y étaient représentées : les I. W. W. de l’Amérique, la F. O. R. A. de l’Argentine, le Comité syndicaliste-révolutionnaire (France), la F.A. U. D. (Allemagne), le Schop-Steward and Workers Committee Movement (Angleterre), l’organisation centrale des ouvriers suédois (Suède) et le National Arbeids Secretariat de la Hollande. En outre, l’Union syndicaliste italienne, la Confederacion Nacional del Trabajo (Espagne), la Fédération Syndicaliste de la Norvège et l’opposition des unions professionnelles danoises, se déclarèrent d’accord pour la création d’une « Internationale Syndicaliste », tout en exprimant leur regret de ne pas avoir pu prendre part à la Conférence. Les unions professionnelles russes étaient représentées par Bélenky qui était là à titre de visiteur.

On adopta à cette conférence la résolution suivante :

« 1° L’Internationale Révolutionnaire du Travail se place, sans aucune réserve, sur le point de vue de la lutte de classe révolutionnaire et du pouvoir de la classe ouvrière.

« 2° L’Internationale Révolutionnaire du Travail tend à la destruction et à l’anéantissement du régime économique, politique et moral du système capitaliste et de l’État. Elle tend à la fondation d’une société communiste libre.

« 3° La conférence constate que la classe ouvrière est seule en état de détruire l’esclavage économique, politique et moral du capitalisme par l’application la plus sévère de ses moyens de pouvoir économique qui trouvent leur expression dans l’action directe révolutionnaire de la classe ouvrière pour atteindre ce but.

« 4° L’Internationale Révolutionnaire du Travail se place ensuite sur le point de vue que la construction et que l’organisation de la production et de la distribution sont la tâche de l’organisation économique dans chaque pays.

« 5° L’Internationale Révolutionnaire du Travail est entièrement indépendante de tout parti politique. Dans le cas où l’Internationale Révolutionnaire du Travail déciderait une action et que les partis politiques ou toute autre organisation se déclareraient d’accord avec cette action ou vice-versa, alors l’exécution de cette action peut se faire en commun avec ses partis et organisations.

« 6° La conférence adresse un appel urgent à toutes les organisations syndicalistes révolutionnaires et industrielles et les invite à prendre part au Congrès convoqué le 1er mai 1921 à Moscou par le Conseil provisoire de l’Internationale Rouge du Travail (I. S. R.) afin de fonder une Internationale Révolutionnaire du Travail unifiée de tous les travailleurs du monde. »

Lorsque, en été 1921, eut lieu, à Moscou, le Congrès constitutif de l’Internationale Syndicale Rouge (I. S. R.), les syndicalistes révolutionnaires y étaient représentés, il est vrai, en grand nombre. Il y avait, cependant, aussi des organisations syndicalistes révolutionnaires qui, à ce moment déjà, se rangèrent au point de vue de ne pas vouloir vivre aux frais du gouvernement de la Russie.

Ce point de vue était, en première ligne, celui des syndicalistes allemands qui avaient fait, préalablement, au sujet d’une délégation à Moscou, un référendum dans leurs rangs, qui donna un résultat négatif. On supposait, d’autre part, que les communistes russes n’iraient jamais jusqu’à tolérer une Internationale syndicaliste révolutionnaire véritablement indépendante, c’est-à-dire, antiautoritaire, car ils défendaient la théorie d’après laquelle une dictature du Parti devait être exercée sur les unions professionnelles.

Cette supposition fut justifiée. Ayant formé une majorité à leur dévotion, les Russes ont su étouffer l’opinion des syndicalistes révolutionnaires. Mais, à Moscou déjà, la minorité se serra et tomba d’accord sur un manifeste contre le Congrès.

Au Congrès des anarcho syndicalistes, à Dusseldorf, en automne 1921, eut lieu, complémentairement, une petite conférence internationale à laquelle prirent part : un délégué des I.W.W., un autre des syndicalistes suédois, une délégation des syndicalistes hollandais et les syndicalistes allemands. A cette conférence, la décision fut prise de convoquer à Berlin, l’année suivante, une conférence internationale des organisations qui n’étaient pas d’accord avec les décisions du Congrès de Moscou.

Cette Conférence préliminaire des syndicalistes eut lieu à Berlin, du 16 au 18 juin 1922.

Y étaient représentés : la Freie Arbeiter Union Deutschlands (Allemagne), la Unione Sindacale Italiana (Italie), la Confédération Générale du Travail Unitaire (France), la Confederacion Nacional del Trabajo (Espagne), la Sveriges Arbetares Centralorganisation (Suède), la Norsk Syndikalistisk Federation (Norvège), la minorité syndicaliste des unions professionnelles russes, la Federaciôn Obrera Regional (Argentine). Il y avait aussi un représentant des unions professionnelles russes, qui fut admis à titre auditif.

La dernière grande discussion avec les unions professionnelles russes eut lieu à cette conférence. Au moment où devait être élaborée une résolution de protestation contre les persécutions des ouvriers révolutionnaires, les représentants de la minorité syndicaliste de Russie essayèrent aussi la mise en liberté des révolutionnaires emprisonnés en Russie soviétique. Le représentant des unions professionnelles russes, Andréieff, défendit les mesures politiques du gouvernement russe. Une âpre discussion éclata. Finalement, une Commission fut nommée, qui posa nettement au représentant des unions professionnelles russes les deux questions suivantes :

« 1° Le Comité Central des unions professionnelles russes pense-t-il intervenir, de façon formelle, en vue de la mise en liberté de tous les syndicalistes et anarchistes emprisonnés pour leurs idées ?

« 2° Le même Comité a-t-il l’intention d’exiger que les camarades puissent développer librement leur activité révolutionnaire dans les unions professionnelles, à la condition qu’ils ne luttent pas contre le gouvernement russe les armes à la main ? »

La réponse à ces questions fut donnée par trois fois, mais toujours équivoque. Il devint absolument clair que le gouvernement russe était défendu par les unions professionnelles russes.

La Conférence se prononça alors pour les révolutionnaires emprisonnés en Russie soviétique. Lorsque le représentant des unions professionnelles russes comprit qu’il ne pourrait rien obtenir, il quitta la Conférence. Dès ce moment, la séparation des deux organisations : des unions professionnelles autoritaires de la Russie soviétiste et des organisations syndicalistes révolutionnaires antiautoritaires fut un fait accompli.

La Conférence élabora, en dix thèses, une déclaration de principes du syndicalisme révolutionnaire, qui fut adoptée unanimement.

Cette déclaration fut adoptée presqu’en entier, par le Congrès constitutif ultérieur de l’Association Internationale des Travailleurs, et nous la citons plus bas. Ensuite, la Conférence adopta une résolution contre l’Internationale Rouge ; car, affirma-t-elle, elle n’y voyait pas la véritable base sur laquelle pourrait s’unir le prolétariat révolutionnaire du monde entier. Un bureau provisoire fut formé, qui devait convoquer un congrès international des syndicalistes révolutionnaires. A ce congrès furent également invitées les organisations qui adhéraient à l’Internationale Rouge. Le siège du Bureau fut fixé à Berlin. Enfin, du 25 décembre 1922 au 2 janvier 1923, eut lieu, à Berlin, le Congrès constitutif des syndicalistes révolutionnaires.

A ce Congrès étaient représentées les organisations syndicales révolutionnaires de l’Argentine, du Chili, du Danemark, de l’Allemagne, de la France (Comité de défense syndicaliste), de la Hollande, de l’Italie, du Mexique, de la Norvège, du Portugal, de la Russie (la minorité), de la Suède, de l’Espagne, de la Tchécoslovaquie (la minorité).

La déclaration de principes y fut adoptée, les statuts élaborés, et le nom de l’Union fédérale établi : l’Association Internationale des Travailleurs.

Ainsi ressuscita l’A. I. T., ceci non seulement de nom, mais aussi comme essence.

La déclaration de principes et les statuts de l’A. I. T. portent :

1.Introduction

« La lutte séculaire entre exploités et exploiteurs a pris une amplitude menaçante. Le Capital tout puissant, chancelant pour un moment après la guerre mondiale et dévastatrice, surtout après la grande révolution russe et les révolutions – bien que moins imposantes – de la Hongrie et de l’Allemagne, relève sa tête hideuse. Malgré les luttes intestines qui déchirent la bourgeoisie et le capitalisme cosmopolite, ces derniers sont en bonne route pour s’entendre afin de se jeter avec plus d’union et plus de force sur la classe ouvrière et l’attacher au chariot triomphant du Capital.

« Le Capitalisme s’organise, et de la défensive dans laquelle il s’est trouvé il repasse à l’offensive sur tous les fronts contre la classe ouvrière épuisée par les guerres sanglantes et les révolutions manquées. Cette offensive a son origine profonde dans deux causes bien déterminées : d’abord la confusion des idées et des principes, qui existe dans les rangs du mouvement ouvrier, le manque de clarté et de cohésion sur les buts actuels et futurs de la classe ouvrière ; la division en camps innombrables, souvent ennemis, – en un mot la faiblesse et la désorganisation du mouvement ouvrier. Ensuite et surtout la déroute subséquente de la Révolution Russe qui, au moment de son éclosion, en raison même des grands principes énoncés par elle en Novembre 1917, avait soulevé les plus grands espoirs chez tous les prolétaires du monde, et qui est retombée au rang d’une révolution politique ayant servi à maintenir la conquête du pouvoir étatiste aux mains du parti communiste, dont le seul but est de monopoliser dans ses mains toute la vie économique, politique et sociale du pays. Cette déviation d’une révolution sociale en une révolution politique a eu pour résultat une hypertrophie du socialisme étatiste dont la conséquence a été le développement d’un système capitaliste aussi exploiteur et aussi dominateur que tout autre système d’origine bourgeoise. La nécessité de rétablir le capitalisme en Russie a été l’enjeu du capitalisme mondial. Le socialisme étatiste, dénommé « communisme », a sauvé le capitalisme bourgeois en faisant appel à son aide pour… sauver la révolution !

« C’est ainsi que, grâce à ces deux éléments désorganisateurs – la confusion dans les rangs du prolétariat et le bolchévisme capitaliste – le gros capital industriel et foncier sent ses forces s’accroître et ses chances de renaissance augmenter.

« Contre cette attaque serrée et internationale des exploiteurs de tout aloi, il ne reste qu’un seul moyen : c’est l’organisation immédiate de l’armée prolétarienne dans un organisme de lutte embrassant tous les ouvriers révolutionnaires de tous les pays en un seul bloc granitique, contre lequel viendraient se briser toutes les entreprises capitalistes et qui finirait par les écraser sous son poids immense.

« Plusieurs tentatives ont déjà été faites dans ce sens. Deux de ces tentatives espèrent encore y réussir : ce sont les deux Internationales dites d’Amsterdam et de Moscou ; mais les deux portent en elles le germe empoisonnant et autodestructeur. L’Internationale d’Amsterdam, perdue dans le réformisme, considère que la seule solution du problème social réside dans la collaboration des classes, dans la cohabitation du Travail et du Capital et dans la révolution pacifique patiemment attendue et réalisée, sans violence ni lutte, avec le consentement et l’approbation de la bourgeoisie. L’Internationale de Moscou, de son côté, considère que le Parti Communiste est l’arbitre suprême de toute révolution, et que ce n’est que sous la férule de ce parti que les révolutions à venir devront être déclenchées et consommées. Il est à regretter que dans les rangs du prolétariat révolutionnaire conscient et organisé il existe encore des tendances supportant ce qui, en théorie comme en pratique, ne pouvait plus tenir debout : l’organisation de l’État, c’est-à-dire l’organisation de l’esclavage, du salariat, de la police, de l’armée, du joug politique, – en un mot de la soi-disant dictature du prolétariat qui ne peut être autre chose qu’un frein à la force expropriatrice directe et qu’une suppression de la souveraineté réelle de la classe ouvrière et qui devient, par là, la dictature de fer d’une clique politique sur le prolétariat. C’est l’hégémonie du communisme autoritaire, c’est-à-dire la pire forme de l’autoritarisme, du césarisme en politique, de la complète destruction de l’individu.

« Contre l’offensive du Capital d’un côté, contre les politiciens de toute envergure de l’autre, les ouvriers révolutionnaires du monde doivent donc dresser une vraie association internationale des travailleurs dont chaque membre saura que l’émancipation finale des travailleurs ne sera possible que lorsque les travailleurs eux-mêmes, en tant que travailleurs, dans leurs organisations économiques, seront préparés non seulement à prendre possession de la terre et des usines, mais aussi à les gérer en commun et faire de telle sorte qu’ils soient en état de continuer la production. « Avec cette perspective devant lui, le Congrès International des Syndicalistes Révolutionnaires, réuni à Berlin en décembre 1922, déclare sienne la déclaration de principes suivante, élaborés par la Conférence Préalable des Syndicalistes Révolutionnaires (Juin, 1922) :

2.Principes du Syndicalisme Révolutionnaire

« 1. Le syndicalisme révolutionnaire, se basant sur la lutte de classe, tend à l’union de tous les travailleurs manuels et intellectuels dans des organisations économiques de combat luttant pour leur affranchissement du joug du salariat et de l’oppression de l’État. Son but consiste en la réorganisation de la vie sociale sur la base du communisme libre, au moyen de l’action révolutionnaire de la classe ouvrière elle-même. Il considère que seules les organisations économiques du prolétariat sont capables de réaliser ce but, et s’adresse, par conséquent, aux ouvriers, en leur qualité de producteurs et de créateurs des richesses sociales, en opposition aux partis politiques ouvriers modernes qui ne peuvent jamais être considérés du point de vue de la réorganisation économique.

« 2. Le syndicalisme révolutionnaire est ennemi convaincu de tout monopole économique et social, et tend vers leur abolition au moyen de communes économiques et d’organes administratifs des ouvriers des champs et des usines sur la base d’un système libre de Conseils affranchis de toute subordination à tout pouvoir ou parti politique. Il érige contre la politique de l’État et des partis l’organisation économique du travail ; contre le gouvernement des hommes, la gestion des choses. Il n’a pas, par conséquent, pour but la conquête des pouvoirs politiques, mais l’abolition de toute fonction étatiste dans la vie sociale. Il considère qu’avec le monopole de la propriété doit aussi disparaître le monopole de la domination, et que toute forme d’État, la forme de la « Dictature du Prolétariat » y comprise, ne peut jamais être un instrument d’affranchissement, mais sera toujours créateur de nouveaux monopoles et de nouveaux privilèges.

« 3. La double tâche du syndicalisme révolutionnaire est la suivante : d’un côté il poursuit la lutte révolutionnaire quotidienne pour l’amélioration économique, sociale et intellectuelle de la classe ouvrière dans les cadres de la société actuelle. De l’autre côté, son but final est d’élever les masses à la gestion indépendante de la production et de la distribution, ainsi qu’à la prise de possession de toutes les ramifications de la vie sociale. Il est convaincu que l’organisation d’un système économique reposant, de la base au faite, sur le producteur ne peut jamais être réglée par des décrets gouvernementaux, mais seulement par l’action commune de tous les travailleurs manuels et intellectuels dans chaque branche d’industrie, par la gestion des fabriques par les producteurs eux-mêmes sous une forme telle que chaque groupement, usine ou branche d’industrie soit un membre autonome de l’organisme économique général et développe systématiquement sur un plan déterminé et sur la base d’accords mutuels, la production et la distribution dans l’intérêt de toute la communauté.

« 4. Le syndicalisme révolutionnaire est opposé à toute tendance et organisation centralistes qui ne sont qu’empruntées à l’État et à l’Eglise et qui étouffent méthodiquement tout esprit d’initiative et toute pensée indépendante. Le centralisme est l’organisation artificielle de haut en bas qui remet en bloc, aux mains d’une poignée, la réglementation des affaires de toute la communauté. L’individu ne devient alors qu’un automate dirigé et mis en mouvement d’en haut. Les intérêts de la communauté font place aux privilèges de quelques-uns ; la diversité est remplacée par l’uniformité ; la responsabilité personnelle fait place à la discipline inanimée ; le dressage remplace l’éducation. C’est pour cette raison que le syndicalisme révolutionnaire se place sur le point de vue de l’organisation fédéraliste, c’est-à-dire de l’organisation de bas en haut, de l’union libre de toutes les forces sur la base des idées et intérêts communs.

« 5. Le syndicalisme révolutionnaire rejette toute activité parlementaire et toute collaboration avec les organismes législatifs. Le suffrage le plus libre ne peut faire disparaître les contradictions flagrantes existant au sein de la société actuelle ; le système parlementaire n’a qu’un seul but, celui de prêter un simulacre de droit légal au règne du mensonge et de l’injustice sociale ; amener les esclaves à apposer le sceau de la Loi à leur propre esclavage.

« 6. Le syndicalisme révolutionnaire rejette toutes les frontières politiques et nationales arbitrairement fixées et ne voit dans le nationalisme que la religion de l’État moderne, derrière laquelle se cachent les intérêts matériels des classes possédantes. Il ne reconnaît que des différences d’ordre régional et exige pour tout groupement le droit de sa propre détermination en accord solidaire avec toutes les autres associations d’ordre économique, régional ou national.

« 7. C’est pour les mêmes raisons que le syndicalisme révolutionnaire combat le militarisme sous toutes ses formes et considère la propagande anti-militariste comme une de ses tâches les plus importantes dans la lutte contre le système actuel. En première ligne, il faut considérer le refus individuel et, surtout, le boycottage organisé contre la fabrication du matériel de guerre.

« 8. Le syndicalisme révolutionnaire se place sur le terrain de l’action directe et soutient toutes les luttes qui ne sont pas en contradiction avec ses buts : l’abolition du monopole économique et de la domination de l’État. Les moyens de lutte sont : la grève, le boycottage, le sabotage, etc. – L’action directe trouve son expression la plus profonde dans la grève générale qui, en même temps, doit être, du point de vue du syndicalisme révolutionnaire, le prélude de la révolution sociale.

« 9. Ennemis de toute violence organisée entre les mains d’un gouvernement quelconque, les syndicalistes n’oublient pas que les luttes décisives entre le capitalisme d’aujourd’hui et le communisme libre de demain ne se passeront pas sans collisions sérieuses. Ils reconnaissent, par conséquent, la violence comme moyen de défense contre les méthodes de violence des classes régnantes dans la lutte pour l’expropriation des moyens de production et de la terre par le peuple révolutionnaire. Tout comme cette expropriation ne peut être commencée et menée à bonne fin que par les organisations économiques révolutionnaires des travailleurs, la défense de la révolution doit aussi se trouver dans les mains de ces organismes économiques et non dans celles d’une organisation militaire ou autre œuvrant en dehors de ces organes économiques.

« 10. Ce n’est pas dans les organisations économiques révolutionnaires de la classe ouvrière que se trouve la force capable de réaliser son affranchissement et l’énergie créatrice nécessaire pour la réorganisation de la société sur la base du communisme libre. »

Dès lors, l’A. I. T. se développa toujours progressivement. Elle réunit aujourd’hui en son sein toutes les organisations professionnelles et syndicales révolutionnaires antiautoritaires. * * * L’A. I. T. eut son 2e Congrès en Hollande, au printemps 1925. L’organisation y fut fortifiée. Elle prit nettement position vis-à-vis des autres tendances dans le mouvement ouvrier. La résolution suivante y fut adoptée :

Résolution du Congrès d’Amsterdam

Le deuxième congrès de l’A. I. T. réitère sa conviction fixée dans les statuts de l’A. I. T., à savoir :

« Que, bien que toutes les organisations économiques du prolétariat soient capables de lutter pour les revendications économiques au sein de la société actuelle et de les réaliser, seules les organisations ouvrières révolutionnaires anti-autoritaires représentent la seule forme naturelle, véridique, susceptible d’entreprendre la réorganisation de la vie économique et sociale sur les bases du communisme libertaire ;

« Que les partis politiques, quel que soit le nom dont ils s’affublent, ne peuvent jamais être considérés comme force motrice de la réorganisation économique, car leur activité se déploie exclusivement sur « le terrain de la conquête du pouvoir étatiste ;

« Qu’un des buts primordiaux du mouvement ouvrier doit être non pas la conquête du pouvoir, mais la suppression de tout organisme dominateur et centraliste dans la vie sociale, étant donné que l’indépendance du mouvement ouvrier est la condition principale sur la route pour la réalisation de son but final ;

« Plaçant ces principes à la base de son activité, le Congrès a considéré que la moindre tentative de subordination des syndicats à des partis politiques quelconques détourne inévitablement la classe ouvrière de ses propres buts et aspirations et que, par conséquent, -toute coalition entre les organismes économiques de la classe ouvrière et les partis politiques est dangereuse et néfaste.

« Le Congrès rejette néanmoins la définition trompeuse qui place au même niveau les partis aspirant au pouvoir politique et les groupements idéologiques qui agissent dans la direction de la transformation sociale, en dehors de tout principe d’autorité et d’étatisme.

« Devant cette situation, pleine de dangers pour la classe ouvrière mondiale, le IIe Congrès de l’A. I. T. considère qu’il est du devoir des syndicalistes révolutionnaires de continuer, plus énergiquement que jamais, l’œuvre de regroupement de la famille syndicaliste sur les bases des principes du syndicalisme révolutionnaire tels qu’ils sont énoncés par les statuts de l’A. I. T. ; de ne participer à aucune conférence d’unité syndicale entreprise par ceux qui désirent étouffer le mouvement ouvrier en le faisant la proie des partis politiques quels qu’ils soient ; de grouper autour de l’A. I. T. toutes les forces révolutionnaires anti-étatistes du monde entier. »

Le Congrès a également protesté contre la réaction dans tous les pays, réclamé le droit d’expression par la pensée et par la presse, et fait appel à la classe ouvrière mondiale pour lutter contre le fascisme et la dictature.

Le Congrès adopta en outre des résolutions fixant l’attitude de l’A. I. T. en face des luttes quotidiennes pratiques, de l’application du plan Dawes à l’Allemagne, du rôle mondial des jeunesses syndicalistes, ainsi que des résolutions fixant l’action internationale de l’A. I. T. et les relations de celle-ci avec les Fédérations internationales d’industrie. Le Congrès prit fin en organisant une Commission internationale d’Etudes..

Les hommes qui dirigent les affaires de l’A. I. T., sont : Rudolf Rocker, A. Schapiro, Augustin Souchy, Bernhard Lansink, A. Borghi, A. Jensen, D.-A. Santillan.

A. SOUCHY.

Faire face ensemble aux heures sombres

Nous assistons actuellement en France à la mise en œuvre d’une campagne qui par divers moyens cherche à déstabiliser la société et à enclencher une guerre civile, par affrontement de blocs identitaires.

Des guerres civiles, guerres de tous contre tous et, au-final, guerre contre l’humanité, ont causées des ravages immenses en Iran depuis 1979, en Algérie dans les années 90, en Irak depuis 2003, en Tunisie et en Lybie depuis 2011, en Syrie et au Kurdistan depuis 2012, etc…Partout ces guerres ont les mêmes causes : d’abord les injustices, les inégalités et la misère causées par un système économique et politique injustes, puis les manipulations que des idéologues nationalistes et/ou religieux mettent en œuvre pour satisfaire leurs ambitions.

Sur le plan mondial on voit que le choix de société que les dirigeants (économiques, politiques ou religieux) veulent nous imposer est celui de la mise en réseau de bulles sociales ou communautaires, en s’appuyant sur les nouvelles technologies (information, biogénétique, big datas, etc …). Au triptyque « liberté ,égalité, fraternité », ils substituent celui de « surveillance, discrimination, communauté « .

Pour eux, l’être humain n’est pris en compte que dans sa relation à la marchandise, soit en tant que producteur, soit en tant que consommateur. Cette relation réduite à un algorithme, anéantit l’esprit critique aussi bien que n’importe quelle secte, que n’importe quelle religion. Le post-modernisme veut nous imposer ce choix mortifère, c’est un choix antihumain.

Partout dans le monde, comme on peut, avec qui on peut, Il faut le combattre.

Nous anarchistes, en France et partout, à leur rêve de guerre civile et leur cauchemar de mort, à leur logique du pire, nous opposons notre utopie et notre certitude qu’un autre monde est possible, par la solidarité internationale. Dans ce monde actuel qui part à la dérive, nous nous réclamons fièrement de nos principes universels : la liberté comme base, l’égalité comme moyen, la fraternité comme objectif.

Nations, états, religions, races, genres etc… toutes ces notions sont utilisées par nos exploiteurs pour nous diviser, nous opposer les uns aux autres. Par-delà toutes les différences de culture, de langue,d’origine, etc… nous affirmons que l’humanité est une, et que nous en sommes tous, à égalité, femmes et hommes, les membres.

Notre « patrie » c’est le Monde, notre « famille» c’est l’Humanité ! Vive la vie !

CNT-AIT

« Travaille, travaille encore, travaille toujours » est notre seul droit !

Il y a déjà quelques années, l’ancien PDG d’Air France Alexandre de Jugnac, se plaignait sur les acquis sociaux en évoquant que c’est une notion vague et surtout, qu’en fRance on ne peut pas les remettre en question, en citant en exemple les 35 heures, l’âge du départ à la retraite, le travail des enfants…

Quelques années plus tard, un type est élu président de la république face à l’hydre «fasciste» et a sauvé la «démocratie». Nous pouvons donc vivre dans le meilleur des mondes « démocratique» en supprimant au passage quelques « acquis sociaux », qui nous rendait malgré tout la vie plus supportable, et augmentant dans le même temps des taxes diverses et variées, notamment celle du carburant au nom de l’écologie. La suite nous la connaissons, les classes populaires et moyennes de ce pays ont enfilé le fameux gilet jaune, et la colère a durée plus d’un an.

Cet épisode de la vie sociale et politique française nous à démontrer une chose, c’est que même un régime « démocratique » peut se muer petit à petit en un régime autoritaire, et peut être avec un peu de malchance carrément en dictature, surtout quand il se sent en danger. Combien y a t-il eu de gilets jaunes incarcérés pour pas grand-chose ? Combien d’arrestations arbitraires ? Combien de violences policières ? Combien de manipulations ? Combien de mensonges ? Combien d’yeux en moins ? De mains en moins ? Ainsi le gouvernement au nom des principes « démocratiques » peut nous foutre en prison quand il le souhaite et n’a aucune espèce de considération de quoi que ce soit pour les gens simples.

Il y a eu ensuite cette pandémie, où ces ministres, non seulement nous ont menti comme des arracheurs de dents , sur les dispositifs sanitaires, les masques… mais en plus en ont profité pour nous rendre la vie encore plus impossible en modifiant des trucs dans le code du travail du style qu’une entreprise pourrait nous faire bosser jusqu’à 60H par semaines, tout en profitant de se mettre à l’abri du code pénal en cas d’éventuelle plainte pour mise en danger d’autrui, ce sont des petits malins… Alors comme d’habitude les gens sont scandalisés et outrés, ils veulent une vraie « démocratie », où les décideurs doivent rendre des comptes. Mais dans les faits, que leur reproche-t-on ? Si ce n’est de faire ouvertement ce que les gouvernements précédents faisaient en toute discrétion, et le plus diplomatiquement possible ?

Le mot « démocratie » à leur bouche n’est qu’un mot, qu’une fable, puisque au nom de la « démocratie » ils auraient presque droit de vie ou de mort sur nous, notre rôle se limitant à la production de richesses pour la nation, leur entreprise en bref pour eux ! Un mythe à combattre Qu’on se le dise, les droits « démocratiques » ne sont jamais des victoires prolétariennes, mais toujours des armes de la bourgeoisie. Qui essaiera toujours de nous amadouer avec des miettes : le droit de grève, la liberté d’expression, toujours en accord avec les intérêts de la nation bien entendu. Si une force populaire et contestataire émerge, comme les GJ, et tente de remettre en cause la dictature capitaliste, l’état démocratique montre alors son vrai visage. Mais tant que cette dictature se maintient, alors elle montre son doux visage en se présentant comme le garant des libertés publiques et des droits, à condition que le citoyen s’y plie sans discuter.

De novembre à décembre 1947, il y eut en France des mouvements sociaux particulièrement revendicatifs et forts au point que le PCF et la CGT, qui soi-disant tenaient et canalisaient la classe ouvrière, ont été débordé. Ce mouvement de grève est ce qu’on pourrait appeler de nos jours des grèves insurrectionnelles, puisque la bourgeoisie n’a pas hésité à envoyer l’armée dans les mines de charbon pour réprimer les travailleurs. Le 29 novembre 1947, par exemple, lors de la marche des grévistes à St Etienne, le gouvernement et son préfet lancèrent contre les 90 000 manifestants, trois auto-mitrailleuses. Ce mouvement avait commencé par l’arrestation d’ouvriers marseillais qui protestaient contre la hausse du prix du ticket de tramway, puis il s’est généralisé sur tout le territoire, des mineurs aux métallurgistes, du BTP aux Cheminots, jusqu’aux enseignants. Ce mouvement se solda par l’assassinat par l’État d’une dizaine de personnes. Il y a fort à parier que tous les « avantages sociaux » que nous avons acquis à cette période-là (et il n’y a pas eu que cette grève), ont été des miettes lancées pour calmer les prolétaires en colère ; la bourgeoisie de l’époque n’avait alors peut être pas envie d’une révolution.

Quand se réalise une véritable grève qui se passe de toute autorisation, où les intérêts de la classe dominante sont vraiment attaqués, il n’y a plus de droit qui tienne : les grévistes seront toujours accusés de tous les maux de la terre. Une véritable grève est toujours déclarée illégale, sauvage et anti-syndicale, ce qu’elle est en réalité.

N’être dupes de rien

Mais il est aussi une autre réalité, c’est que la nature a horreur du vide, ces soi-disant acquis sociaux, qui malgré tout nous rendent la vie plus facile, il faut une vigilance de tous les instants afin de pouvoir les conserver. Si personne ne se bat, si tout le monde s’endort sur ses lauriers, ce n’est pas compliqué ils les suppriment un à un, Il faut bien garder à l’esprit que ce ne sont pas ces partis politiques de gôche, ces syndicats institutionnels, ces sociétés civiles, qui protégeront les prolétaires contre les éventuelles attaques politiques et économique de ce système. Ce sont les syndicats qui ont sifflé la fin de la récré en Juin 36, en Mai 68, en renvoyant les ouvriers au boulot à coups de pied dans le cul si besoin.

Les partis politiques de gôche, quant à eux, ont toujours protégé les bourgeoisies et leurs intérêts. D’un coté les sociaux démocrates qui historiquement ont souvent été impliqués dans les répressions anti-ouvrières, et par conséquent ont fait le lit des fascismes en Europe (Rosa Luxembourg a été assassiné par des flics aux ordres de Noske, ministre de l’intérieur social démocrate …). De l’autre, les partis dit communistes, ont mis en place un système policier, contre toute velléité émancipatrice des prolétaires d’Europe de l’Est et d’Extrême orient : à coup de goulag, de lao gaï, de procès et des exécutions, en envoyant accessoirement les factures des balles de fusil aux familles des opposants assassinés.

Ce ne sont pas non plus ces groupes divers et varié défendant des causes sociétales, ces associations racialistes dites « anti-racistes », qui opposent les prolétaires « non-blancs » aux prolétaires « blancs », avec des formations ou des meetings interdit au « blancs », ni encore moins ces groupes dit néo-féministe-queers soi-disant super radicales, mais authentiquement interclassiste qui jouent sur l’identitarisme avec un individualisme surdéveloppé, à l’instar d’ailleurs de la plupart de ces idées à la mode, comme l’antispécisme, le primitivisme, ou le transhumanisme…

Qu’on ne s’y trompe pas, nous les prolétaires, gens du peuple, gens de rien, nous n’avons aucun « droits », puisque n’importe lequel de nos « droits », même les plus élémentaires, légitimes et vitaux, peuvent être remis en cause par la bourgeoisie quand elle veut et comme elle le souhaite. Elle a toujours eu besoin de domestiquer le prolétariat, car il en va de sa survie. La plupart de nos soi-disant avantages sociaux et acquis, ont souvent été des miettes concédées par la classe dominante pour canaliser les colères populaires et surtout pour éviter les révolutions. La légalité bourgeoise en même temps qu’elle garantie de le droit de grève, l’encadre fortement et le limite. Ainsi gare à ceux qui ne respectent pas le « droit du travail » et veulent déborder ce cadre en faisant des grèves et actions plus ou moins sauvages, sans tenir compte de l’avenir économique de l’entreprise dans laquelle ils travaillent, voire de l’avenir économique de la nation.

Pour se défendre, l’État pour le compte de ses actionnaires, la bourgeoisie, brandira la matraque, n’hésitera pas faire pression sur nos familles, voire ira jusqu’à nous mettre en prison, ou pire à nous assassiner.

Les coups de matraques restent des coups de matraques que ce soit dans une « démocratie » ou dans une « dictature » : ça fait mal !

Un prolétaire

===============

Article du journal « Anarchosyndicalisme ! »n° 169, sept.-oct. 2020

téléchargeable en ligne sur http://cntaittoulouse.lautre.net

Envoi d’un exemplaire papier sur simple demande.

Abonnement : 10 Euros, soutient : 20 euros et plus

МЕТОДЫ БОРЬБЫ – АНАРХО-СИНДИКАЛИТСКАЯ ТАКТИКА

Текст французского CNT-AIT, написанный в марте 2006 года, посвященный анархо-синдикалистской тактике и стратегии.

МЕТОДЫ БОРЬБЫ

Следующий текст был написан, чтобы помочь людям открыть, напомнить себе или популяризировать различные синдикалистские методы борьбы, потому что в любой битве нужно исходить из нескольких ключевых идей:

Бить врага сильнее, чем он может поразить вас, или, что еще лучше, ударить его, чтобы он не смог нанести ответный удар.

Анализ баланса сил:

-Как велики наши цифры

– Насколько другие рабочие и население в целом сочувствуют или отвергают нашу борьбу

-Каковы наши финансовые ограничения, т.е. финансовые и материальные ресурсы, доступные для продолжения борьбы

Как избежать истощения: слишком упорная борьба с самого начала может быть слабым местом: работодатели готовы преодолеть краткосрочные трудности, перенеся производство, возобновив производство в других местах, поддерживая запасы, используя струпья, финансовые резервы и т. Д.

Знать, как остановить драку, избегать драки до конца, когда ситуация неблагоприятна. Продолжающееся занятие бизнесом меньшинства приводит к тому, что боссу предлагают недовольных людей, которых он может повернуть против забастовщиков. Потеря заработной платы становится настолько большой, что возобновление борьбы становится затруднительным. Разочарование затрудняет мобилизацию.

Возможность вернуться к борьбе или требованиям.

Анализ истории, стратегии и целей действующих сил: Начальники / работники: (умеренные или жесткие работодатели, воинственные или пассивные сотрудники) Организация / борьба (независимо от того, являются ли профсоюзы слабыми или радикальными, если сражения выигрывают от автономного опыта и т. Д. .)

—Бои определяются категорией занятости, территориальной протяженностью или их содержанием.

Категория занятости: борьба неквалифицированных рабочих, квалифицированных рабочих, почтовых рабочих или медсестер, белых воротничков, учителей, техников и т. Д., Называемая борьбой отдельных групп. Если борьба затрагивает всю компанию или учреждение и касается требований всех сотрудников, борьба носит промышленный характер.

Территориальность: если борьба происходит в одном конкретном месте бизнеса, это локальная борьба.

Бой на уровне группы происходит в нескольких местах, но внутри одной компании: Пример: почтовые забастовки.

Борьба может происходить в секторе или отрасли: примеры: сектор здравоохранения или сектор образования. Борьба может происходить по всем направлениям бизнеса и сайтам.

Содержание: содержание борьбы может быть материальным (заработная плата, пенсии, часы работы, здоровье и безопасность), политическим (изменение закона, критика антисоциальной политики, получение новых прав профсоюзов, формирование контрвласти рабочих внутри компания…) Конечно, она также может сочетать в себе два аспекта: например, упрощение и стандартизацию оценок и квалификаций в данной отрасли. Это материальное требование позволяет объединить рабочих в одной отрасли и, таким образом, открывает перспективу более масштабной борьбы.

Поединок может также проводиться в знак солидарности с другими видами борьбы.

—Различные виды борьбы—

Устный протест: этот вид борьбы самый простой.

Ходатайство: письменный донос, жалоба, желание, неодобрение. Петиция может иногда оказывать влияние для получения списка выгод, часто иллюзорных, несущественных или демагогических (рассчитанных на политическую власть путем обращения к риторике). Некоторые профсоюзы, которые делают или хотят делать мало или ничего не делают, подают петиции о выборах или для того, чтобы сохранить свою совесть чистой.

Walkout (остановка работы) : прекращение активности максимум на несколько часов. Остановка – это еще большее недовольство, рождение определенной радикализации. Остановка используется в качестве давления для переговоров по краткосрочным или незначительным претензиям. Пример: отсутствие вентиляции или отопления, перерывы, проблемы с бонусами, проблемы с защитным оборудованием и т. Д.

Частичная забастовка: рабочие останавливаются по очереди. Преимущество: минимальные потери заработной платы для физических лиц, в то время как компания практически парализована, а компания по-прежнему платит своим сотрудникам, которые сейчас менее продуктивны или действительно простаивают. Работодатели стараются задействовать небастующих сотрудников, руководителей, сотрудников агентств или подрядчиков. Если этого окажется недостаточно, компания может на время закрыть компанию, заблокировав работников, вместо того, чтобы платить людям за то, что они простаивают.

Go slow (Двигайтесь медленно): снижение скорости или работа, чтобы стать как можно более непродуктивным.

Работа по правилам (рьяная забастовка): чрезмерно строгое соблюдение инструкций и правил, мешающее правильному функционированию работы.

Ограниченная забастовка: рабочие прекращают работать на определенное время.

Бессрочная забастовка: прекращение работы сотрудниками до тех пор, пока они не решат проблемы в конфликте (или иным образом не решат вернуться). Преимущество: выражает степень радикализации, вовлеченности в борьбу, блокирует все или часть производства. Недостаток: значительная потеря заработной платы бастующим рабочим. Компания может продолжить производство с не бастующими рабочими, нанятым персоналом или они могут перенести производство на другое место.

Линия пикета: создание барьеров для предотвращения проникновения небастующих рабочих на рабочее место. Необходимо позаботиться о том, чтобы материальные условия кола были удобными, чтобы он мог прослужить: быть защищенным от дождя, ветра, холода и т. Д.Некоторым небастующим рабочим иногда удается войти в помещения или остаться внутри, чтобы обеспечить продолжение производства.

Род занятий: бастующие рабочие занимают рабочее место и эвакуируют всех небастующих рабочих. Они берут под свой контроль конференц-залы, столовые, общежития, копировальные аппараты, телефоны и автомобили.

Внутреннее действие: ограничено внутри компании, ограничено учреждением.

Внешнее действие: вторжение и оккупация учреждений, заведений, администраций или правительственных ведомств, благоприятных для работодателя: Департамент труда и пенсионного обеспечения, суды, мэрии, местные политические управления, штаб-квартира газеты, Торговая палата, жилые помещения руководства, или компания, в которую было перенесено производство или которая связана с конфликтом.

Борьба должна быть направлена на получение поддержки и сговора со стороны общественности, разъяснение требований и по возможности не беспокоить других работников и общественность.

Местная демонстрация: освещает конфликт, популяризирует борьбу, поддерживает давление, помогает оценить баланс сил.

Национальная или международная демонстрация: проводится по тем же правилам, что и местная, но в больших масштабах.

Слухи: распространяйте слухи, информацию любого типа, чтобы ослабить врага.

Дискредитация: публично критикуйте качество продукции или оборудования предприятия.

Саботаж: (см. «Саботаж» Эмиля Пуже) Этот древний метод борьбы быстрый и прямой. Это все еще практикуется, но не афишируется. С ним должны работать люди, осознающие риски. Катастрофическое разрушение может даже привести к закрытию компании. Возможно, можно предпринять определенные действия, чтобы избежать серьезных проблем. Саботаж очень эффективен. Это низкая стоимость для забастовщиков, но при этом наносит большой ущерб работодателю. Всегда помните, что действие должно быть вредным для работодателей, но не для самих пользователей, например. коммунальные услуги, транспорт, электричество, здравоохранение, питание и т. д.

Повторное присвоение: восстановление и контроль со стороны рабочих товаров, производимых компанией, то есть произведенных самими рабочими.

Несанкционированная Продажа: Продажа товаров на складе компании, без ее разрешения для создания военного фонда и компенсации рабочим.

Автономное производство: забастовщики используют машины компании для производства товаров, которые можно продавать напрямую людям по более низкой цене. Это устроит всех и принесет деньги бастующим.

Несанкционированные работы: забастовщики ремонтируют, изготавливают или обслуживают частных лиц за плату. Выручка направляется в забастовочный фонд. (Пример: парикмахеры в Ренне стригут людей на городской площади. В Австралии водители трамвая бесплатно управляют трамваем для населения.)

Бойкот: по просьбе работников, испытывающих трудности в компании, люди не покупают продукты или услуги, предоставляемые этой компанией.

Гражданское неповиновение: отказ подчиняться законам государства. Например. Поддерживать и помогать репрессированным людям. Отказ от уплаты налогов, отказ предъявить удостоверение личности и т. Д.

Pасширенная забастовка : забастовка, которая затрагивает один или несколько секторов производства (или торговли) в регионе, стране или нескольких странах.

Bceoбщая забастовка: забастовка, которая пересекает секторы в регионе, стране или за рубежом. Это сознательное и согласованное действие, которое отличает его от расширеннoй забастовки. Это оружие, которого желают и защищают анархо-синдикалисты. Это действие масс, населения, которое является анархо-синдикалистским, понимают они это или нет. Действительно, на данном этапе люди хотят и намерены сражаться и бросать вызов своим противникам. Они не полагаются на правительственные выборы или обещания на будущее, чтобы провести реформы. Люди борются здесь и сейчас, полагаясь на прямое действие, чтобы удовлетворить свои требования. Всеобщая забастовка ясно выражает конфликт противоположных классов. Если он большой, баланс сил благоприятный, и могут появиться новые выборы общества.

Повстанческая всеобщая забастовка: забастовщики по разным причинам создают баррикады, создают беспорядки и беспорядки. Везде народ восстает с оружием в руках, открывая перспективу экспроприации капиталистов.

Всеобщая экспроприаторская забастовка: бастующие, хозяева улицы, захватывают средства производства, обмена и коммуникации. Бизнес, торговля, правительства находятся под контролем комитетов борьбы. Это прелюдия к глубоким социальным изменениям, которые, по нашему мнению, приведут к анархизму (к либертарианскому коммунизму).

—Некоторый советы—

Был представлен ряд методов борьбы из истории и практики синдикалистов. Об их полезности необходимо судить каждому. Каждая техника должна соответствовать ставке. Необязательно использовать тяжелые средства ради небольшой выгоды. Пример: для небольшой борьбы достаточно забастовок, частичных ударов, замедлений и работы, чтобы правило.

После применения техники оцените ее. Если этого окажется недостаточно, перейдите к более радикальному методу. Всегда сохраняйте давление. Если начать со слишком высокого уровня и отступить назад, это может выявить или считаться слабостью, которой противник может воспользоваться.

Остерегайтесь ложных радикалов: подумайте, искренни ли те, кто распространяет радикализм (даже если они правы в данный момент в том, что говорят). Есть те, кто выступает вперед и настаивает на неприемлемом конфликте, они стараются играть усердно, чтобы придерживаться и завоевать доверие нападающих, в конечном итоге покончить с движением или прекратить бой, или зная, что поражение гарантировано, они желают воспользоваться доверием, которое они приобрели на выборах. Если они находятся в сговоре с врагом, они начнут жесткую и, в конечном итоге, обреченную борьбу, которая будет тяжелым грузом, когда босс атакует позже (с реструктуризацией, увольнением и т. Д.), Потому что предыдущее поражение усложнит сражение рабочим. назад.

Проанализируйте соотношение сил: например, предстоящие профсоюзы или политические выборы, которые будут оказывать давление на власть имущие, чтобы избежать конфликта.

Проанализируйте уровень общественного недовольства, а также финансовую и экономическую ситуацию в компании, где будет проводиться забастовка.

Проанализируйте состояние запасов компании: если у них большие суммы, работодатели будут продолжать продавать их продукцию, одновременно сокращая фонд заработной платы из-за забастовки. Напротив, низкий уровень запасов или скоропортящихся запасов поставит работодателей в невыгодное положение. Обратите внимание, что после забастовки работодатель может попытаться принудительно увеличить сверхурочную работу, чтобы компенсировать убытки, понесенные во время забастовки, и наверстать упущенное с задержкой выполнения заказов.

Проверьте статус предстоящих заказов, размер финансовых резервов, возможности переноса производства в другие места. Мы можем подготовить являются основой для драки, используя комбинацию таких приемов, как медленное движение, ограниченные удары, саботаж, работа по правилам или прогулы для сокращения производства.

Избегайте возмездия, гарантируя, что личности тех, кто принимает меры, остаются неизвестными. Убедитесь, что работодатель знает как можно меньше о том, кто есть кто и кто чем занимается. таить количество людей, вовлеченных в конфликт, а также даты и места встреч. Согласитесь на действия в последнюю минуту, чтобы избежать разглашения.

Выбирайте забастовочный комитет, который шире, чем профсоюзы. Забастовочный комитет должен исходить от общего собрания забастовщиков и управляться им.

Приумножайте базу своих действий: СМИ, пропаганда, финансы, независимое продюсирование и несанкционированная работа в поддержку. Это заставляет врага использовать больше своих ресурсов для отражения удара.

Применяйте прямую демократию на общих собраниях, чтобы избежать захвата контроля небольшой группой для целей, отличных от тех, которые определены общим собранием. Когда люди защищают авангардную партию или профсоюз, требуется пристальное внимание: даже если это законно, это не может служить интересам народа. Если есть подозрения в заговоре или закрытых собраниях, задокументируйте их и сообщите о них.

Посылать людей на переговоры с начальником, директором или советом директоров бесполезно. Также бесполезно посылать представителей персонала или «экспертов» по ​​переговорам. Они не служат никакой цели, кроме как заставить вас поверить в них и делегировать ответственность, убеждая людей в необходимости реформистских союзов. Буржуазия умеет использовать инструменты для анализа беспорядков. Например, замедляется производство или падает качество, увеличиваются прогулы и саботаж. Работодатели быстро поймут, что рабочие недовольны, даже если они попытаются это отрицать или скрыть. Руководство знает жалобу и то, что она предложит рабочим: представители бесполезны.

Отправить в СМИ, население и работодателя список требований, подписанный забастовочным комитетом.

Если работодатель хочет провести переговоры или предложить удовлетворить некоторые требования, он может сделать свои предложения известными через средства массовой информации, опубликовав их в прессе, разместив уведомление или поговорив с работниками на собрании. Комитет ответит письменно. Нет необходимости посылать на переговоры делегатов, которые рискуют быть довольными крошками или будут защищать свои идеи вместо того, чтобы придерживаться повестки дня с требованиями, особенно если они являются представителями реформистского профсоюза.

Заставьте оппонента подписать соглашение о запрете репрессий после конфликта. Требовать оплату за забастовочные дни. Постарайтесь свести к минимуму финансовые последствия конфликта для сотрудников, чтобы, если руководство решило противодействовать атаке, сотрудники не ослабли и не могли вызвать новый конфликт.

Помня о том же, собирайте средства, проводите концерты и фестивали, чтобы получить финансовую поддержку борьбы. Примите меры, чтобы получить материальную поддержку для борьбы.

— законность (Легализм) / Незаконность —

Вы должны оставаться в рамках закона насколько это возможно, чтобы избежать репрессий. Но отметим, что закон не поддерживает наши интересы. Очень быстро рабочим приходится действовать незаконно, чтобы достичь своих целей: пикетирование, занятия, самостоятельное производство. Но нам нужно спокойно проанализировать преимущества и последствия. Вы быстро обнаружите, что закон, узаконенный государством, не является нейтральным и служит интересам прежде всего буржуазии.

Исходя из идеи Бакунина, «закон просто отражает существующее положение дел, подкрепленный силой», то, что мы навязываем, станет законным.

—Насилие / Ненасилие—

Ситуация не обязательно должна быть одной или другой, это может быть и то, и другое: борьба может быть в основном ненасильственной, и иногда могут происходить случайные инциденты с применением насилия, или наоборот. это зависит от контекста и баланса сил.

Иногда ненасильственный и решительный конфликт может быть эффективным, иногда – нет. Большой, хорошо организованный протест может быть эффективным, но шумный – тем более. Это вопрос контекста и выбора людей, участвующих в борьбе.

Однако будьте осторожны с насилием и тем, кто его провоцирует (забастовщики или их противники).

Анархо-синдикалисты – сторонники мира без насилия, без оружия: это наша цель. Но мы также видим, что агрессивное сопротивление сотрудников может быть законным насилием против насилия буржуазии: репрессии, тюрьмы, эксплуатация, увольнения, войны, загрязнение и т. Д.

—Организация—

Теперь мы должны рассмотреть тип организации, подходящей для борьбы. Защищают ли левые профсоюзы интересы рабочих или другие интересы? Готовится ли она к борьбе, защищает ли ее, не вводя благоприятных для буржуазии моделей примирения и посредничества? Умиротворяет ли это борьбу? Можно ли его радикализовать? Насколько эффективна правовая защита представителей профсоюзов ? Гарантируют ли признанные профсоюзы защиту членов профсоюзов?

Судя по всему, с учетом тысяч уволенных членов профсоюзов: нет. В любом случае, признанное или нет, защищенное или нет, участие в незаконных действиях подвергнет вас увольнению. Так что защита в этом случае бесполезна.

Хуже того, попытки защитить себя законными средствами побуждают сторонников этих методов соблюдать законы, благоприятные для работодателей, не вступать в драки вне правовых рамок, и, следовательно, защита буржуазной законности становится контрреволюционной.

Взаимодействие с двойным лицом / двойным разговором:  иметь законно фасад, действуя незаконно, неприемлемо, потому что профсоюзные чиновники вынуждены, сознательно или бессознательно, защищать правовую базу и укреплять ее, ослабляя своих критиков, чтобы сохранить правовую защиту, которой они пользуются. Кроме того, когда правовая база некоторых лиц (как представителей профсоюзов), становится трудно отказаться от нее, поскольку эти люди будут делать все возможное, чтобы сохранить свою особую защиту, даже в ущерб большинству.

И не сомневайтесь: если борьба угрожает положению буржуазии, они проигнорируют закон, а и тогда профсоюзные чиновники увидят, что законность и права, которые, как они считали, приносят пользу, будут использованы против них, если они не будут проигнорированы буржуазией.

Анархо-синдикалистский активист.

(Русский не является нашим родным языком, возможно, мы допустили некоторые ошибки перевода, сообщите нам об этом.Брошюра доступна на английском, французском, португальском и арабском языках, и если вы сможете перевести ее на другие языки, мы будем очень рады!)

Pologne: l’enfer des femmes !

En Pologne, sous la pression des religieux et des conservateurs, le droit des femmes vient de connaitre un nouveau recul. En effet, à l’initiative d’organisations ultra-catholiques, la Cour Constitutionnelle vient d’interdire l’avortement en cas de malformation du fœtus. C’était l’un des trois seuls cas autorisés (avec le viol et l’inceste) par la loi polonaise , une des plus restrictives d’Europe.

Le parti Droit et Justice au pouvoir profite de la pandémie pour faire passer cette mesure très impopulaire, sachant que tous les rassemblements de plus de 5 personnes sont interdits.

Mais les opposants ont décidé malgré tout de montrer leur détermination en bravant l’interdiction et en multipliant les signes de résistance. Mieux que les réseaux virtuels, c’est dans l’espace public que les défenseurs de l’avortement s’affichent, faisant preuve d’inventivité et d’originalité : sur leurs balcons. Ils y accrochent des affiches contre le projet de loi anti-avortement, et aussi des parapluies noirs. Symbole de la lutte des polonaises pour le droit à l’IVG depuis de grandes manifestations, fin 2016.

« Le pouvoir polonais s’occupe d’un projet de loi qu’il a été contraint de rejeter il y a des années, parce que nous avons protesté, explique Ola Glowicka, qui habite à Varsovie. Donc on leur montre que même si nous sommes bloqués chez nous, ils ne peuvent pas nous battre. Moi, par exemple, j’ai collé des affiches à mes fenêtres. Et j’ai aussi envoyé 276 mails aux députés pour leur dire mon opposition au projet de loi. »

Depuis l’annonce de la décision de la Cour, des milliers de manifestants bloquent le centre des principales villes en Pologne en occupant plusieurs carrefours du centre-ville, paralysant le trafic. Les manifestantes brandissaient des pancartes sur lesquelles sont inscrits des slogans tels que « l’Enfer des femmes », « Vous avez du sang sur les mains », « Nous voulons avoir le choix », ou « C’est la guerre ! » . Le mouvement Strajk Kobiet, appelle à la grève des femmes : « C’est vraiment impressionnant. Nous partageons des centaines de photos, de vidéos. C’est le seul moyen, on ne peut pas négocier avec le parti au pouvoir. »

Blocage automobile des centres villes, 2020-10-26

Vendredi 23 octobre, malgré la pluie et au mépris des strictes mesures d’interdiction des rassemblements au nom de la lutte contre le coronavirus, au moins 10 000 personnes ont manifesté à Varsovie dans la soirée, afin d’exprimer leur colère après la délégalisation quasi totale de l’avortement, décidée la veille par la Cour constitutionnelle. Des rassemblements ont eu lieu dans d’autres villes de provinces, comme à Lodz où participaient nos compagnes et compagnons de la ZSP, la section polonaise de l’AIT (cf leur communiqué ci-après). A Katowice, la ville d’origine du pape Jean-paul deux, il y a eu des affrontements avec la police.

Occupation d’une église

Dimanche 25 octobre, pendant la messe, des manifestants ont envahi des églises, comme à Poznan (ouest de la Pologne), scandant contre les curés et les religieux «Nous en avons assez!» et «Barbares!» . Une scène qui s’est répétée à travers le pays. A Varsovie, à l’extérieur d’une célèbre église du centre, la police a attaqué un rassemblement spontané de manifestants qui brandissaient des pancartes indiquant aux religieux anti-avortement «Cassez-vous» et «j’aimerais avorter de mon gouvernement» .

Des graffitis ont été tracés sur des murs d’églises dans plusieurs villes du pays où on pouvait lire «L’enfer des femmes» (Dość Piekła Kobiet), principal slogan des femmes et des pro-choix.

Il y a moins de 2000 avortements légaux par an en Pologne, et la grande majorité d’entre eux sont effectués à cause de foetus malformés. Mais les groupes féministes estiment que chaque année plus de 200.000 procédures sont réalisées illégalement avec les risques pour la santé et la vie des femmes que cela comporte, ou effectuées à l’étranger pour les femmes qui ont en ont les moyens.

D’autres manifestations se sont tenues sous les fenêtres des bureaux du parti au pouvoir, dans différentes villes même dans de petites villes de province. La plupart des participants ne sont pas – contrairement à ce que disent les médias – des « gauchistes » ou des « féministes », mais plutôt des gens qui n’avaient jamais protesté auparavant ni pris part à des actions. Beaucoup de groupes s’organisent spontanément, comme des groupes de camarades de classe du lycée ou des groupes d’amis qui sortent dans les rues ou envahissent les églises. Comme disent des compagnons de la ZSP-AIT de Varsovie, c’est vraiment agréable à voir.

(d’après des messages des compagnes et compagnons du ZSP-AIT)

L’ENFER DES FEMMES

Le jeudi 22 octobre, la Cour constitutionnelle de Pologne a prononcé une condamnation honteuse obligeant les femmes de ce pays à porter des fœtus extrêmement déformés qui ne peuvent survivre seuls en dehors du corps de la mère.

Des manifestations de masse ont été organisées contre le sadisme des autorités, de l’Église et de la droite fanatique qui déferlent sur la Pologne.

Parmi les manifestants, se trouvent les militantes et militants de l’Union des syndicalistes de Pologne (ZSP-AIT, section en Pologne de l’AIT).

Nous sommes là parce qu’il est de notre devoir d’être solidaires des femmes qui sont cruellement privées du droit de décider de leur propre corps et de leur propre vie.

Nous sommes là parce que, en tant qu’anarchosyndicalistes, nous luttons pour la liberté et la dignité de toutes les travailleuses, soulignant que le droit à l’avortement est l’un des éléments de l’émancipation des femmes.

La solidarité est notre arme !

La révolution est une femme! ZSP-AIT, section de  Łódź

Terre commune (déclaration anti-guerre arménie / azerbaidjian)

Lors de la lecture de tels textes, il est nécessaire de prendre en compte, tout d’abord, que leur impact réel est insignifiant, même par rapport aux déclarations même les plus impuissantes du Groupe de Minsk de l’OSCE ou d’autres organisations internationales. Cela signifie que le but de ces textes n’est pas de fournir une influence concrète mesurable, mais de proclamer des principes visant le présent et l’avenir, de clarifier les positions d’individus et de collectifs qui étaient impuissants dans le passé mais ne peuvent plus reculer devant la lutte à mener.

Cette lutte est menée contre l’inégalité, l’oppression, les États-nations, la logique des aspirations impériales, les conflits armés réguliers, les systèmes autoritaires qui violent la dignité humaine, oppriment et excluent.

La lutte pour mettre fin immédiatement au conflit armé arméno-azerbaïdjanais – qui complète une longue chaîne d’affrontements armés et de massacres et pogroms -, pour éliminer la menace de nouvelles guerres n’est pas seulement anti-guerre, elle fait partie de la lutte anticoloniale, anticapitaliste et antifasciste. Malheureusement, cette lutte s’est abattue sur notre génération en même temps deux guerres à grande échelle et à une épidémie mortelle.

La rédaction d’un tel texte implique, entre autres, la capacité de s’abstraire de l’actualité dans une certaine mesure et de considérer la réalité plus largement, alors que le massacre qui se déroule actuellement avec la participation de milliers de personnes des deux côtés ne nous permet pas de nous éloigner de la guerre.

Cette guerre a commencé le 27 septembre sur ordre des élites politiques d’Azerbaïdjan, avec le plein patronage et le soutien des autorités turques. Cependant, cette guerre est une continuation prévisible de la guerre de 1994, qui s’est ensuite gelée mais sans que la paix ait été apportée ; la continuation d’un long processus de négociations vides et secrètes qui traînent pendant des décennies, les intérêts économiques et de classe des élites d’Azerbaïdjan et d’Arménie, le chauvinisme et la prédominance de l’opportunisme politique sur les vies humaines, l’isolement des sociétés les unes des autres, tout cela a créé un vide et extirpant la vision d’une coexistence pacifique.

Nous devons admettre que ni la gauche (les socialistes) ni la droite (les libéraux) n’ont pu opposer quoique ce soit à ce langage xénophobe qui rendait impossible l’obtention de résultats tangibles dans les négociations. L’illusion de Kocharian [ultra nationaliste et autoritaire, premier président du Haut Karabakh de 1994 à 1997, premier ministre arménien de 97 à 98, président d’Arménie de 1998 à 2008] sur l’incompatibilité génétique des Arméniens et des Azéris a été présentée comme un fait incontestable et pris pour acquis par beaucoup.

Les deux anciens empires [Russe et Turc] menant les politiques les plus agressives de la région, à leur tour, ont préparé un terrain fertile pour cette guerre. Les deux dictateurs qui ont pris le pouvoir aux peuples de Russie et de Turquie parlent la même langue, en gardant à l’esprit comme guide les cartes des empires déchus du passé.

Est-ce que Nikol Pachinyan [Actuel premier ministre d’Arménie] et de son parti du Contrat Civil (KP), arrivé au pouvoir en 2018 à la suite du mouvement populaire de masse appelé « la révolution de velours », n’ont pas été affectés par les produits d’une machine de propagande vieille de plusieurs décennies. Bien sûr q’ils ont aussi été touchés. Un exemple frappant de cela est la déclaration de Nikol Pachinian faite à Stepanakert : « L’Artsakh, c’est l’Arménie, point final ».

Nous sommes convaincus que des négociations de fond et transparentes, faites de concessions bilatérales, guidées par l’impératif d’assurer une paix durable en restaurant la justice, il aurait été possible d’éviter une tragédie. Mais l’histoire ne reconnaît pas le mot «si» et ne revient pas à son point de départ – permettant à nouveau de choisir entre la paix et la guerre.

La guerre change radicalement les gens, leurs perceptions et leur discours sur la paix.

Dans le contexte de la guerre, un nouveau discours se forme, qui se répand simultanément en Azerbaïdjan et en Arménie : « nous ne laisserons pas la guerre en héritage aux générations futures. ». C’est ce que disent les Azéris et les Arméniens qui se portent volontaires pour la guerre. Un manuel d’histoire mythifié, la douleur et les traumatismes personnels ou collectifs, présentés à travers la provocation médiatique – unilatéralement, toujours ceux perpétrés par l’autre côté – et l’horizon des événements circonscrit dans le cadre de l’État-nation : tout pousse vers le choix la voie de la guerre, de la destruction ou de l’autodestruction.

Mais nous choisissons consciemment la paix.

La responsabilité politique des pertes et des destructions incombe à celui qui choisit la guerre. Dans le même temps, toutes les forces anti-guerre, individuellement ou collectivement, doivent exiger l’enquête sur tous les crimes de guerre que toutes les parties commettent et la traduction en justice de tous les responsables. La première étape pour rejeter la guerre est d’affronter, reconnaître et d’assumer la responsabilité de toutes les atrocités.


En raison de l’influence des médias de propagande, ces atrocités se sont transformées en un nouveau type de barbarie. L’humiliation des morts et des soldats blessés, le massacre des prisonniers de guerre, la profanation des cadavres ne sont pas seulement les compagnons de la guerre sur le champ de bataille, mais aussi une marchandise dans les médias de masse. Les gens ordinaires, qui produisent en un instant des informations pour la société de consommation, se tournent vers les «gens», «Dieu», «amis», «parents» et «ancêtres», dont ils auraient hérité la glorieuse mission de mener une guerre sainte.

En plus de la propagande d’Etat, de ses récits mélodramatiques de guerre et ses images «érotisées » de jeunes soldats, les images réelles, obscènes et pornographiques des crimes de guerre sont bien réelles. Comme une drogue illégale, ces images se propagent d’ami en ami. Pour ceux qui sont à l’arrière à la recherche d’informations sur leurs proches cette drogue, qu’elle soit dans un emballage d’Etat ou produite par des amateurs, d’état devient un moyen de retarder l’apathie due aux crises d’anxiété et d’euphorie. C’est ainsi que la violence et les massacres sont normalisés, ce qui, avec les munitions et mines non explosées, restera avec nous après la guerre.

Nous n’étions pas prêts à croire que cette nécrophilie particulière ferait si vite partie des bulletins d’actualité quotidiens des deux pays. C’est le nouveau langage du génocide qu’il nous faut exclure et éliminer.

L’une des premières étapes de la construction de la paix après la guerre doit être (et c’était précisément l’omission des nouvelles autorités arméniennes ces deux dernières années) la reconnaissance claire des droits des deux peuples. Parallèlement à la demande de reconnaissance du droit à l’autodétermination et à la sécurité des Arméniens du Haut-Karabakh, il faut replacer les droits de la population azerbaïdjanaise expulsée des territoires adjacents au Haut-Karabakh à la suite de la guerre de 94, et les faire accepter en Arménie et par les Arméniens de la diaspora. C’est cela qui nous permettra de parler de la restauration des droits des réfugiés arméniens et azerbaïdjanais qu’ils soient d’Arménie, d’Azerbaïdjan et de la NKAO (ancienne région autonome du Haut-Karabakh) même !! . Même dans les jours difficiles de la guerre, nous devons nous rappeler que les zones indiquées sur les carte abritent les maisons de personnes réelles, des maisons perdues et détruites pour de nombreux Arméniens et Azérbaïdjanais.

Parler des droits des réfugiés n’implique pas une division entre groupes d’importance primaire et secondaire : quels que soient leur appartenance ethnique, leur pays de résidence et leurs relations les uns avec les autres, ces personnes – victimes du nationalisme et de la guerre – sont les otages d’un conflit non résolu.

Aujourd’hui, pendant la guerre en cours, il est difficile de parler de la manière dont il est possible de parvenir au rétablissement complet et simultané des droits des réfugiés et d’assurer leur sécurité personnelle, mais ceux qui défendent la paix et la justice doivent admettre qu’ignorer les droits violés continue une injustice qui favorise la haine mutuelle. Les territoires adjacents à l’ancienne région autonome du Haut-Karabakh ont été utilisés après l’occupation comme un levier pour obtenir un statut, comme une monnaie d’échanges dans les négociations. Les territoires en échange du statut. Ce n’est que par la suite, guidés par un opportunisme politique croissant, que l’élite et l’intelligentsia nationaliste a formulé que ces territoires étaient une garantie de sécurité (et la réalité tragique d’aujourd’hui vient réfuter catégoriquement cette illusion), puis comme une terre sacrée pour laquelle du sang avait été versé. Comme si les gens mouraient d’envie de perpétuer la guerre. Ce changement de discours est aussi le résultat de l’appropriation capitaliste de ces territoires. Quelle proportion de la population de ces terres vit sur le territoire qui est une propriété privée de quelques-uns, et est devenue servante de ces propriétaires ? Les mètres carrés restitués par la guerre déclenchée par l’Azerbaïdjan deviendront-ils un foyer pour toutes les personnes expulsées pendant la première guerre ou bien un nouveau sanctuaire entre les mains des anciens propriétaires ?

Nous avons tous subi une défaite face au capital et à  la puissance indéniable des idéologies bourgeoises qui le sanctifient. Alors que la terre est la propriété du capitaliste, les idéologues nourris par la poche du capital ont transmis avec un accent convaincant l’idée fausse que la terre était propriété de la nation, qu’elle soit arménienne ou azerbaidjanaise. La terre a ainsi acquis une nationalité, des frontières, des clôtures. Les droits de propriété sont sanctifiés.

Nous admettons que nous n’avons pas eu le courage de remettre cela en question. En restant dans la forteresse assiégée de l’identité nationale, nous avons permis de discréditer la solidarité de classe et l’amitié. Mais plus les murs des deux forteresses arméno-azerbaïdjanaises sont hauts, plus le lien entre nous est étroit. Ce conflit, qui dure depuis des décennies, nous a tout volé : il a légitimé les politiques d’exploitation, d’injustice et d’inégalité, il a perverti notre dignité, notre imagination, nos rêves. Devons-nous à nouveau succomber aux diktats du système capitaliste, reculer, renoncer à notre droit d’exister lequel affirme la prééminence de la vie ? Allons-nous à nouveau nous permettre d’être laissés des deux côtés de la souffrance et de la déception – avec le poison de l’inimitié et du chagrin comme compensation?

La possibilité d’un rétablissement pacifique des droit par la paix, la lutte nécessaire pour cela, la révolution des sociétés devraient devenir la mission de tous les groupes progressistes, anti-autoritaires, anticapitalistes, anti-coloniaux, féministes et écologistes en Arménie et en Azerbaïdjan. En l’absence de tout autre chemin, il revient à ces groupes de porter et de transmettre en héritage le message de paix et de développement harmonieux.

Si nous considérons la question plus largement, on peut dire que la question nationale, instrumentalisée hier comme aujourd’hui par les superpuissances, devrait désormais pouvoir être résolue par les peuples de la région eux-mêmes, sans permettre aux puissances impérialistes extérieures d’utiliser les gens comme leurs marionnettes.

Nous sommes conscients de la nécessité impérative de surmonter les frontières de l’État-nation, de l’impératif historique de construire un environnement plus juste, libre, égalitaire et solidaire, pour assurer le développement harmonieux de l’humanité.

Toute lutte particulière née de cet impératif fait partie de la lutte mondiale, mais la nécessité d’une action locale à court terme nécessite un programme clair. Nous proposons cet agenda comme ligne directrice à nos amis en Azerbaïdjan et dans d’autres pays.

– Cessez-le-feu immédiat !

– Développer un discours excluant la guerre: les gouvernements qui ne sont pas en mesure de fournir des garanties pour assurer la paix sont anti-démocratiques et inhumains, ce qui leur fait perdre leur légitimité.

– Soutenir les personnes dont les droits ont été violés en  raison de la mobilisation générale

– Documenter, faire connaître et condamner les crimes de guerre commis par les deux parties pendant la guerre

– Développer un discours qui place la nécessité de restaurer les droits de l’homme au-dessus des frontières


– Renforcer la solidarité, la prise de conscience de la communauté d’intérêts et de dangers au niveau personnel, organisationnel et communautaire à travers toutes les méthodes de diplomatie publique

– La démilitarisation de la région, et tout d’abord de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie, les armes offensives doivent être proportionnellement et systématiquement renvoyées à la poubelle de l’histoire, et doivent concrètement être mise à la poubelle.

Vive la paix et la révolution !

Premiers signataires :

AA

Hrayr Savzyan

Gayane Ayvazyan

Anton Ivtchenko

David Selimyan

Milena Abrahamyan

George Kegian

Arevik Martirosyan

MH

Gevorg Mnatsakanyan

Hayk Petrosyan

Alla Parunova

Kami Abrahamyan

Stella Chanfiryan

Armine Zakaryan

Hasmik Geghamyan

Sona Dilanyan

LS

Lilit Hakobyan

Ani Tunyants

Marusya Sepkhanyan

Milena Adamyan

Ani Tadevosyan

Arthur Sharoyan

Soleil

Rubina Shahnazaryan

Ran Vossan

Tamar Shirinyan

Eliza Mkhitaryan

Oleksandra Kovaleva

Yulia Kislev

Julia Adelkhanova

Rovshana Odudzhova

Léon Rafi Aslanov

Gohar Shahnazaryan

Christina Soloyan

Anna Abramyan-Baghramyan

Sati Sargsyan

A. Artunyan

ABL

Anahit Yakhidzhyan

Antti Rautiainen

Ani Revazyan

Mélanie Gushian

Anna Omelchenko (Garibyan)

Arthur Avakov

Rezi

Alexey Sergienko

Vano Human

Tamta Tatarashvili

Ruslan Yusifov

Dallakyan Olger

Tatiana Rita Yusuf

Soleil

Artur Minasyan (je me joins aux objections) Zoe Clausen

Paru le 19 octobre 2020 |: 15h00, sur le site telegra.ph