Koronavirüs: Politikacılar Dedikodu Yaparken İşçiler Acı Çekiyor – CNT-AIT

Fransa’da örgütlü CNT-AIT Sağlık Çalışanları’nın 6 Mart 2020 tarihli yazısı

Bugüne kadar, 2009 yılında H1N1 ile olanlardan farklı olarak, pek çok sağlık çalışanı, hastaları tedavi etmek için gerekli olan FFP2 maskelerimizi almadık. Devletin bu çok ihtiyaç duyulan tedbirin rezervlerini oluşturmak için iki ayı varken, hiçbir şey yapmadığı anlaşılıyor. Bir pratisyen şöyle açıklıyor: “Hastalarımızla el sıkışmak yeterli değil, bu bizi hava yoluyla kontaminasyondan koruyamayacak. FFP2 maskelerinin yetersizliğinin hızla bakıcıların karantinaya alınması ile beraber, bakıcı yetersizliğine yol açabileceği anlaşılmalıdır. “ Görünen, bütçeyle ilgili tercihler yapıldı; bir yandan devletin zirveler, toplantılar ve hatta insanları yönlendirmek ve aldatmak için tasarlanmış bir Devlet Ulusal Güvenlik Konseyi için yeterli bütçesi varken, öte yandan devlet sağlık çalışanlarını korumasız bırakıyor.

FFP2 MASKESİ AÇIĞI ve #KORONAVİRÜS SALGINININ 3. AŞAMASI

Geçen Cumartesi belirttiğimiz gibi, işçilerin korunması için gerekli stoklar mevcut değil, Sağlık Bakanları Buzyn ve Veran bize yalan söylediler ve hala yalan söylüyorlar. Dağıtılacak birkaç milyon maske, kontaminasyona karşı koruma sağlamayan cerrahi maskelerdir. 3. Aşamaya geçiş, koronavirüs hastalarının hastaneden çıkartılmasını ifade ediyor ve bu şehre doğru yayılmaları anlamına geliyor. Doktorlar ve hemşireler aşırı bulaşıcı hastalarla korunmasız çalışmak zorunda kalacaklar, hastaları tedavi etmeyi reddetme hakkı onlar için etik olarak imkansız.
Kurumları yöneten, işe yaramaz oldukları kadar saçma olan standartları belirleyen politikacılara söyleyecek tek bir sözümüz var: Piçler! Öte yandan, stoklar Sarı Yeleklere binlerce defa karşı kullanılan plastik mermi ve gaz bombalarıyla dolu… 16 Haziran 2019’da Fransız hükümeti, 2020’nin başlarında teslim edilmek üzere eylemlere karşı kullanılacak 25 milyon saldırı tüfeği fişeği ve 40.000 gaz bombası siparişi vermek için yeterli zamanı harcayabildi. Belli ki, devletin toplumla öncelikleri aynı değil. Toplu taşımada, hipermarketlerde vb. işlerde çalışanlar, iş verenlerinden ellerini yıkamak için ücretlerinden kesinti yapılmaksızın molalar verilmesini, gerekirse dezenfektan jel ve uygun maskeler temin edilmesini talep etmeli, aksi taktirde çalışmayı durdurmalılar.

İŞ DURDURMA HAKKI

Kolektif veya bireysel koruyucu ekipmanın bulunmaması halinde, çalışanların iş durdurma hakları bulunmaktadır: Fransız iş kanununun L4131-1 maddesi, “İşçi, hayatı veya sağlığı için ciddi ve yakın bir tehlike arz ettiğine ve koruma sistemlerinde herhangi bir kusur bulunduğuna inanması için makul gerekçelere sahip olduğu herhangi bir çalışma durumuna işvereni derhal uyarır. [Tehlike oluşturan] böyle bir durumdan uzaklaşabilir.
İşveren, uzaklaşma hakkından yararlanan işçiden, özellikle kusurlu bir koruma sisteminden kaynaklanan ciddi ve yakın bir tehlikenin devam ettiği bir çalışma durumunda faaliyetine devam etmesini isteyemez. “

CNT-AIT Sağlık Çalışanları

Kaynak: #Coronavırus: Whıle Polıtıcıans Chıtchat, Workers Are Sufferıng!

Çeviri: Yeryüzü Postası

http://www.yeryuzupostasi.org/2020/03/13/koronavirus-politikacilar-dedikodu-yaparken-isciler-zarar-goruyor-cnt-ait/

Dünyadan Anarşist Kadınların 8 Mart için Dayanışma Mesajları

Gasp edilen haklarımız hiçbir hükümet tarafından verilmeyecek. Sokaklardan, bölgelerden ve sınıflardan kadınların örgütlülüğüyle ve mücadelesiyle kazanacağız.

Bütünleşik Cinsel Eğitim İçin!

Kürtaj hakkı için!

Kadınlara şiddetsiz bir yaşam itibarı için!

Yaşasın kadınların uluslararası günü!

Nos droits ne seront accordés par aucun gouvernement. Nous les gagnerons dans les rues, les régions et dans notre classes avec l’organisation et la lutte des femmes.

Pour une éducation sexuelle intégrée!

Pour le droit à l’avortement!

Pour le droit à une vie non violente pour les femmes!

Vive la journée internationale des femmes!

(d’après le journal anarchiste turc Meydan https://meydan.org/2020/03/07/dunyadan-anarsist-kadinlarin-8-mart-icin-dayanisma-mesajlari/)

Tarİh , Cezayİrlİ anarþİst Saïl Mohamed’İn yaþamöyküsü

Saïl Mohamed Ameriane ben Amerzaine, Birinci Dünya Savaþý’ndan sonra Anarþist Birliðe (UA) katýldý. 1923’te Cezayir Kökenliler Savunma Komitesi’ni kurdu. 20li yýllarýn sonunda CGT-SR / AIT içerisinde Cezayirli Kökenliler Seksiyonu’nu oluþturdu. Ýspanya’daki Frankocu ayaklanmadan sonra, Saïl, Durruti Kolu’nun Fransýzca-konuþan seksiyonu olan Sebastian Faure Bölüðü’ne katýldý. Ýkinci Dünya Savaþý’nýn baþýnda, tekrar tutuklandý ve Riom’da bir toplama kampýna konuldu. 1944’den sonra diðerleriyle birlikte anarþist hareketin yeniden inþasý için çalýþtý.

Saïl Mohamed Ameriane ben Amerzaine, Birinci Dünya Savaþý’ndan sonra Anarþist Birliðe (UA) katýldý. 1923’te Cezayir Kökenliler Savunma Komitesi’ni kurdu. 20li yýllarýn sonunda CGT-SR / AIT içerisinde Cezayirli Kökenliler Seksiyonu’nu oluþturdu. Ýspanya’daki Frankocu ayaklanmadan sonra, Saïl, Durruti Kolu’nun Fransýzca-konuþan seksiyonu olan Sebastian Faure Bölüðü’ne katýldý. Ýkinci Dünya Savaþý’nýn baþýnda, tekrar tutuklandý ve Riom’da bir toplama kampýna konuldu. 1944’den sonra diðerleriyle birlikte anarþist hareketin yeniden inþasý için çalýþtý.


SAïL MOHAMED, 1894-1953: CEZAYÝRLÝ BÝR ANARÞÝSTÝN YAÞAMI VE ÝSYANI

Saïl Mohamed Ameriane ben Amerzaine, 14 Ekim 1894’te, Cezayir’de, Berberi bölgesindeki Kabylie’de yer alan Tarbeit-Beni-Ouglis’te doðdu. Pek çok Cezayirli gibi az bir eðitim aldý. Mesleði þoför-makinistti, yaþamý boyunca kültürünü geliþtirdi ve eðitimi için büyük çaba harcadý. Müslüman-Berberi bir geçmiþten ateizme yöneldi. Birinci Dünya Savaþý sýrasýnda önce emre itaatsizlikten ardýndan da, Fransýz Ordusu’ndan firar etmesi nedeniyle tutuklandý. Anarþizme yönelik sempatisi geliþmeye baþlamýþtý bile.

Savaþýn sonunda, anarþist hareketin yeniden inþasý sürecinde, Anarþist Birlik (UA) örgütüne katýldý. 1923’te, þarkýcý arkadaþý Sliman Kiouane ile birlikte, Cezayir Kökenliler Savunma Komitesi’ni kurdu. Ýlk makalelerinde sömürgeleþtirilen halklarýn yoksulluðundan ve kolonilerin sömürülmesinden söz etti. Kuzey Afrika’daki durum konusunda bir uzman oldu. Paris’in 17. mahallesindeki anarþist gruplarla birlikte, Kuzey Afrikalýlarýn sömürülmesi üzerine, Arapça ve Fransýzca dillerinde konuþmalar yapýlan toplantýlar düzenledi. Saïl, Aulnay-sous-bois’te anarþist bir grup oluþturdu ve en etkin üyelerinden birisi oldu.

1929’da, yeni bir komitenin sekreteri oldu: Yüzüncü Yýl Kýþkýrtmasý’na karþý Cezayirliler Savunma Komitesi (Fransa, 5 Temmuz 1930’da Cezayir’in fethedilmesinin yüzüncü yýlýný kutlamaya hazýrlanýyordu). Anarþist hareket içerisindeki tüm eðilimler, UA, anarko-sendikalist sendika Confederation Generale du Travail syndicaliste-revolutionnaire (CGT-SR / AIT) ve Association de Federalistes anarchistes (AFA) « Katil sömürgecilik, kanlý maskeli balo »yu kýnadýlar. Þu sloganý kullanýyorlardý « Medeniyet ? Ýlerleme ? Bizce, Cinayet ! »

Bunun ardýndan, Saïl, içerisinde Cezayir Kökenliler Seksiyonu’nu kuracaðý CGT-SR’a katýldý. Bir yýl sonra, Paris’te Kolonyal Sergi’nin açýlýþý ile birlikte, anarþist hareket sömürgeciliðe karþý kampanyasýný yeniden baþlattý. Sail bu mücadelede ön saflardaydý.

Toplumsal uyanýþ

Ocak 1932’de, « L’Eveil Social, le journal du peuple » (« Toplumsal Uyanýþ, halkýn dergisi« )nin editörü oldu. Anti-militarist bir makalesinin ardýndan, hakkýnda « orduyu itaatsizliðe kýþkýrtmak »tan dava açýldý. Komünist Parti’nin bir uydu örgütü olan Uluslararasý Kýzýl Yardým kendisine destek vermek istediyse de, Stalinizm’in kurbanlarý adýna bu yardýmý reddetti.

1934’te, « Saïl Mohamed Olayý » gündeme geldi. Faþist ve anti-semitist Birlikler’in 6 Þubar 1934’te gerçekleþtirdiði gösteri çalýþanlarýn hareketi içerisinde zincirleme bir tepkiye yol açtý. Saïl silah topladý ve bunlarý sakladý. 3 Mart’ta « yasaklanmýþ silah taþýmak »tan tutuklandý. Kendisini ajan provokatör ilan eden Komünist Parti dýþýnda, çalýþanlarýn hareketi kendisine destek sundu. Bir ay hapis cezasýna çarptýrýldý, sonrasýnda « savaþ silahlarý bulundurmak »tan bir ceza daha alarak, dört ayýný hapiste geçirdi. Mücadelesini sürdürdü.

« L’Eveil Sociale », « Terre Libre » ile birleþti (« Özgür Dünya« , Alliance Libre des anarchistes du Midi’nin aylýk gazetesi – bakýnýz Paul Rousenq). Saïl, « Terre Libre »nin Kuzey Afrika baskýsýndan sorumluydu. Anarþist basýnda yaptýðý birkaç duyuruyla, bir Cezayir Doðumlu Anarþistler Grubu oluþturmaya çalýþtý. Ayný zamanda Anarþist Birlik’te faal çalýþmasýný sürdürdü.

Ýspanyol Devrimi

Ýspanya’daki Frankocu ayaklanmadan sonra, Eylül 1936’da, Saïl, anarþist milis birimi Durruti Kolu’nun Fransýzca-konuþan seksiyonu olan Sebastian Faure Bölüðü’ne katýldý ve komutanlýðýna seçildi. Kasým 1936’da elinden yaralandý, Ýspanyol anarþist hareketinin durumunu anlayan çok sayýda mektup yazdýktan sona Fransa’ya döndü.

Yarasý iyileþtikten sonra, Anarþist Birlik tarafýndan Ýspanya için düzenlenen pek çok yürüyüþte yer aldý. Bu turun hemen ardýndan, Messali Hadj tarafýndan çýkartýlan « Etoile Nord Africaine » (« Kuzey Afrika Yýldýzý ») gazetesinin yasaklanmasý ve 16 kiþinin ölümüyle sonuçlanan Tunus’taki gösterilere yönelik baskýlara karþý Paris’teki devrimciler tarafýndan düzenlenen bir toplantýya katýldý. Yeniden tutuklanarak, Aralýk 1938’de, « askeri kýþkýrtmak »tan 18 ay hapse mahkum edildi.

Ýkinci Dünya Savaþý’nýn baþýnda, tekrar tutuklandý ve Riom’da bir toplama kampýna konuldu. Geniþ kütüphanesi, bir arama sonrasýnda daðýtýldý. Oradan kaçtý, sahte belgeler ayarladý ve Ýþgal sýrasýnda yeraltýna geçti.

1944’den sonra diðerleriyle birlikte anarþist hareketin yeniden inþasý için çalýþtý. Kurtuluþla birlikte [Ýspanyol Devrimi’nin kýdemli anarþist milisleri Paris’i özgürleþtiren ilk birliklerdi] Aulnay-sous-bois grubunu yeniden biraraya getirdi ve Cezayirli Anarþistler Komitesi’ni yeniden oluþturmaya çalýþtý. [Anarþist Birliðin devamý] Anarþist Federasyon’un haftalýk gazetesi « Le Libertaire »de Cezayir’deki durum üzerine köþe yazýlarý yazdý. « Cezayir Kökenlilerin Cefasý » üzerine bir dizi makale hazýrladý.

Nisan 1953’te öldü. George Fontenis 30 Nisan 1953’teki cenaze töreninde, anarþist hareket adýna, onun anýsýna bir konuþma yaptý.

=====

Translations :

(en) Sail Mohamed, LIFE AND REVOLT OF AN ALGERIAN ANARCHIST

(fr) SAIL MOHAMED, LA VIE ET LA REVOLTE D’UN ANARCHISTE ALGERIEN(id) Sail Mohamed adalah seorang anarkis asal Aljazair

======

Perşembe 3 Ağustos 2006

KAÇAK ÇALISTIRMA, YASADISI ÇALISTIRMA, TEHLIKELI ÇALISTIRMA: YETER ARTIK!

KAÇAK ÇALISTIRMA, YASADISI ÇALISTIRMA, TEHLIKELI ÇALISTIRMA: YETER ARTIK !

Fransa’da yasanan issizligin sayesinde, insaatlarin ya da çiftliklerin patronlarinin sagladiklari çikarlar çok fazla: yasadisi islerde, is sözlesmesi yapmadan çalistiriyorlar. Patronlar için bu bir maksimum kazanç: Sosyal güvenlik paralarini yatirmadan, isçilere istedikleri kadar ödeyebilirler (ve hatta sik sik ödemiyorlar da!). Patronlar, isçileri, onlarin sosyal haklarini ellerinden alarak asagilarlar. Patronlar isçilere köle gibi davranirlar. Isçiler sik sik tuzaga düstüklerini hissederler, ama patronlarini açikça suçlamaya cesaret edemezler. Iste bu, sinif mücadelesinin bir örnegidir, zenginlerin yoksullara karsi mücadelesinin.

Fransiz Devleti de bu durumun suç ortagidir çünkü bu durum karsisinda, sokakta kimlik kontrolünü siklastirarak isçilere karsi baskiyi arttirir. Valilikler siyasi göçmenler için çalisma hakkini sistematik olarak reddeder. Bunu yaparak Devlet, yasadisi ve tehlikeli çalistirmayi cesaretlendirir. Patronlar ceza almayacaklarindan tam emin olarak yasarken, evraklari olmayan isçiler gizli kapakli yasamaya mecbur edilirler.

Simdi sira bizde! Böyle devam etmelerine izin veremeyiz! Üzerimizden zengin olmalarini engellemek için patronlarin baslarini belaya sokmaliyiz ve bunu kendimizi örgütleyerek yapabiliriz.

CNT-AIT

7 rue St Rémésy

31000 TOULOUSE

Contact@cnt-ait.info

ANKARA-22 EKIM : BELGRAD ANARÞISTLERINE ÖZGÜRLÜK !

ANKARA-22 EKIM : BELGRAD ANARÞISTLERINE ÖZGÜRLÜK !

jeudi 22 octobre 2009

Communiqué suite à l’appel au rassemblement de solidarité à Paris avec les compagnons otages en Serbie

[22 Ekim- Perþembe] Anarþi Kolektifi Ankara, Belgrad’da tutsak edilen anarþist yoldaþlarý için Sýrbistan Büyükelçiliði önünde basýn açýklamasý yaptý.

Geçtiðimiz ay, Yunanistan Büyükelçiliði’ne karþý yapýlan eylemden sonra tutsak edilen 6 Belgrad anarþistinin özgür býrakýlmasý amacýyla Anarþi Kolektifi Ankara, Sýrbistan Büyükelçiliði önünde basýn açýklamasý yaptý. Bildirinin Türkçe ve Sýrpça okunmasýnýn ardýndan, Sýrpça ve Türkçe “Haydi Barikatlara” söylendi.

ANKARA-22 EKIM : BELGRAD ANARÞISTLERINE ÖZGÜRLÜK !

jeudi 22 octobre 2009 

Communiqué suite à l’appel au rassemblement de solidarité à Paris avec les compagnons otages en Serbie

[22 Ekim- Perþembe] Anarþi Kolektifi Ankara, Belgrad’da tutsak edilen anarþist yoldaþlarý için Sýrbistan Büyükelçiliði önünde basýn açýklamasý yaptý.

Geçtiðimiz ay, Yunanistan Büyükelçiliði’ne karþý yapýlan eylemden sonra tutsak edilen 6 Belgrad anarþistinin özgür býrakýlmasý amacýyla Anarþi Kolektifi Ankara, Sýrbistan Büyükelçiliði önünde basýn açýklamasý yaptý. Bildirinin Türkçe ve Sýrpça okunmasýnýn ardýndan, Sýrpça ve Türkçe “Haydi Barikatlara” söylendi.

Okunan Bildiri :

Sýrbistan Cumhuriyeti hükümetine,

Geçtiðimiz ay, devletiniz “Anarko-sendikalist Ýnisiyatifi” üyelerinden bazýlarýný gözaltýna aldý. Bu durum, devletlerin farklý düþüncelere karþý uyguladýðý klasik bir baský yöntemidir.

Sanja Dojkic, Ratibor Trivunac, Tadej Kurepa, Ivan Vulovic, Nikola Mitrovic ve Ivan Savic’in, uluslararasý terörizmle suçlanýp gözaltýna alýnmalarýnýn nedeni, Yunanistan Büyükelçiliði’ne karþý düzenlediklerini iddia ettiðiniz sembolik bir eylemdir. Bu eylem, gece saat üçte, bina tamamen boþ iken sembolik bir þekilde yapýlmýþtý ki bu eylemcilerin hiç kimsenin hayatýný tehlikeye atmak istemediklerini kanýtlamaktadýr.

Oysa terörü yaratan devletlerdir, þiddeti meþru kýlan da devletlerdir. Silahlar icat eden, satan, kullandýran da sizlersiniz. Sýnýrlarý koyup, bekçiliðini yapan, askerliði yücelten, ordularý kuran sizlersiniz. Eþcinselleri, biseksüelleri, transseksüelleri, travestileri dýþlayýp, baskýlayan sizlersiniz. Kadýnlarý, çocuklarý, evlere ve okullara hapseden sizlersiniz. Ýnsanlara evlilik kurumunu dayatan, pazarlarýnda din, ahlak, gelenek satan sizlersiniz.

Mahkemelerinizde, “genel güvenliði tehdit etmek” iddiasýyla terörist ilan edilen yoldaþlarýmýz, fikirlerini, insanlara olabildiðince geniþ boyutlarda ulaþtýrmak istiyorlar. Yoldaþlarýmýzýn derhal serbest býrakýlmalarýný ve onlara karþý yürütülen politik dava’nýn kaldýrýlmasýný talep ediyoruz.0

Yaþasýn dayanýþma ! Yaþasýn özgürlük ! Yaþasýn anarþi 

YENİ KAFKAS SAVAŞINA HAYIR !

Bu kavga Gürcü, Osetyalı, Abaza ve Rus emekçilerine kan ve göz yaşı, sayısız felaket ve yoksulluktan başka bir şey getirmeyecektir. Kurbanların arkadaşlarına ve ailelerine, tepelerinde çatısız bırakılan ve bu savaşın sonucu olarak geçim kaynaklarından edilen insanlara derin duygularımızı derin üzüntülerimizi ifade ediyoruz.

Bizler « bizim » hükümetimiz ile birlik ve « ana vatanı korumanın » bayrağını dalgalandırmayı talep eden milliyetçi demogojinin etkisi altında kalmamalıyız. Basit insanların esas düşmanı diğer milliyetlerden veya hudutların diğer tarafındaki fakir insanlar değildir. Onların düşmanları tüm kanun koyucular ve patronlar, başkan ve başbakanlar, iş adamları ve iktidarı ve zenginliği arttırma amacı için savaşları yöneten generallerdi. Bizler Rusya, Osetya, Abazya ve Gürcistan’daki emekçi insanları milliyetçiliğin ve vatanseverliğin yemini yutmamaya ve öfkeyi sınırların her iki tarafındaki yöneticiler ve zenginler üzerine çevirmeye çağırıyoruz. Rus, Gürcü, Osetik ve Abaza askerler ! Komutanlarınızın emirlerine itaat etmeyin ! Silahlarınızı sizi savaşa gönderenlere karşı doğrultun ! « Karşınızdaki » askerleri vurmayın – onlarla kardeşleşin : süngüyü yere saplayın !

Geri saflardaki emekçi insanlar ! Askeri çabaları sabote edin, savaşa karşı miting ve gösteriler düzenlemek için iş yerlerini terk edin, kendiniz örgütleyin ve savaşa karşı grev yapın ! Savaşa ve yönetici ve zenginler olan organizatörlerine hayır ! Cephelerdeki ve hudutların arkasındaki emekçi insanlarla dayanışmaya evet !

Eğitim, Bilim ve Teknik İşçiler Federasyonu, KRAS-IWA

La carte des oléoducs et pipeline pétroliers du Caucase :

FAÞÝZME KARÞI, KÝTLESEL ÝTAATSÝZLÝK , GENEL GREVE

FAÞÝZME KARÞI, KÝTLESEL ÝTAATSÝZLÝK , GENEL GREVE

Salı 8 Kasım 2005

Devlet, birkaç gün önce Marsilya ulaþým sektöründeki grevi yasadýþý ilan ediyordu.

8 Kasým’da olaðanüstü hal ilan etti.

Devlet, çalýþanlarýn talepleriyle yüzleþtiðinde, banliyölerdeki halkýn öfkesiyle yüzleþtiðinde, çalýþanlarýn ve gençlerin meþru özlemlerini tatmin etmeyi bir kenara býrakýp kapitalizmi savunuyor. Artýk hiç kimse politikacýlarýn vaatlerine ve medyanýn yalanlarýna inanmadýðý zaman, falakalar ve hapishaneler sefalet ve ölüm tacirlerinin düzenini ayakta tutmaya yetmediði zaman, tüm bunlar yetersiz kaldýðý zaman, Faþizm hortluyor.

2002’de, sözde, Faþizme karþý siper oluþturmak amacýyla yapýlan Chirac’a oy verme çaðrýsýnýn maskesi iþte þimdi düþüyor. [1]

2002’de yapýlmasý unutulan þey, oy vermemek ve mücadele etmek, 2005’te bizlere lazým olacak.

Özgürlüðün ve insanlýk onurunun savunulmasý, politikacýlara býrakýlmayacak kadar önemlidir.

HERKES GREVE !

HERKES SOKAKLARA !

CNT-AIT

7 rue St Rémésy 31000 Toulouse

FRANCE

contact ( at ) cnt-ait.info

[1] 2002’de solcularýn neredeyse tamamý – Arlettes Laguiller’ýn Lutte Ouvrière’i dýþýnda – ve hatta bazý anarþist bireyler ve örgütler (Alternative Libertaire ve CNT-Vignoles ve Anarþist Federasyon içinden bir grup) faþizme karþý engel oluþturmak amacýyla baþkanlýk seçimlerinin ikinci turunda Chirac’a oy verme çaðrýsý yapmýþlardý. Sonucunu görebiliyoruz artýk olaðanüstü hal var … Kuþkusuz, CNT AIT saðlam bir devrimci sorumluluk göstermiþ, oy vermeme ve faþizme karþý mücadeleye hazýrlanma çaðrýsý yapmýþtý.

RUZGAR EKEN, FIRTINA BICER

RUZGAR EKEN, FIRTINA BICER

Pazar 6 Kasım 2005

– Siddet, sitelerde gunluk yasam seklidir :

– Siddet, Diplomaya,yetenege gore degil ; gorunuse bakarak ise almaktir.

– Siddet, Geçiçi islerde,guvencesiz ve karin tokluguna çalistirmaktir.

– Siddet, egitim sistemindeki esitsizliktir.

– Siddet, evsizliktir.

– Siddet, toplumda kadinlari kotu yol, kapali yasam secimine zorlamaktir.

– Siddet, gunluk polis baskisidir.

– Siddet, iki yuzlu toplum olmaktir.

Siddeti yaratan aslinda genclik degildir.Bu iki yuzlu toplumun tum politik partileri, medyasi,tum dinleri ve iktidarlari, genclere iyi degerleri ogretelim diyorlar. Hangi degerler? Paranin degerimi? Rekabetimi? guclunun zayifi ezme degerinimi?

Bu gencler bizim komsumuz, cocuklarimiz, kardeslerimizdir. Isyan etmekte haklilar,icinde bulunduklari olumsuz sartlari reddetmekte haklilar,yaptiklari eylem bicimi tartisilabilir, manipule edenler ve polisin provakasyonlarinida unutmamak gerek.

Bu isyan,toplumda yeri olmayanlarin son caresidir. Bu onlarin onur mucadelesidir.

Yarinsiz kalmamak icin orgutlenmek ve yeniden yapilanmak gerek.Kendi gucumuz ve dayanismamiz bilinclenmemizi sagliyarak devrimin onunude acacaktir. Toplumdaki tum sorunlardan,adaletsizliklerden ancak devrimle kurtulabiliriz.

Uluslararasi Isçi Birligi

Syndicat Interco Paris Nord CNT-AIT (Association Internationale des Travailleurs)

AIT

contact ( at ) cnt-ait.info

CNT AIT 1 Mayýs Manİfestosu

Cumartesi 1. Aralık 2001

CNT AIT (Toulouse) 1 Mayýs Manifestosu

1 Mayýs her yýl tüm dünyada, iþçiler, iþsizler, geçici iþçiler ve tüm sömürülen insanlarýn dayanýþma ve mücadele günü olarak anýlýr. Günümüzde ýrkçýlýk ve iþsizlik týrmanýþ içinde, kadýnlar ve gençler giderek artan oranda baskýya maruz býrakýlýyorlar…. Bugün, bu otoriter ve adaletsiz dünyayý deðiþtirmek isteyen insanlar olarak örgütlenmeye özellikle ihtiyacýmýz olduðu gündür.

Bizler, CNT AIT (Uluslararasi Emekçi Birligi) olarak herkesin kendi yaþamýný etkileyen konularla ilgili karar alma süreçlerine doðrudan ve gerçekten katýlmasý gerektiðini düþünüyoruz. CNT AIT bu nedenle seçimlere katýlmýyor ve iktidar organlarýnda yer almak için mücadele etmiyor.

Politikacýlarýn, partilerin, dinlerin, milliyetlerin bizi bölmesine izin vermeyelim! 1 Mayýs’ta Bellefontaine’da buluþmak dileðiyle!

CNT AIT 7 rue St Remesy 31000 TOULOUSE FRANCE

contact@cnt-ait.info

Cumartesi 1. Aralık 2001

CNT AIT (Toulouse) 1 Mayýs Manifestosu

1 Mayýs her yýl tüm dünyada, iþçiler, iþsizler, geçici iþçiler ve tüm sömürülen insanlarýn dayanýþma ve mücadele günü olarak anýlýr. Günümüzde ýrkçýlýk ve iþsizlik týrmanýþ içinde, kadýnlar ve gençler giderek artan oranda baskýya maruz býrakýlýyorlar…. Bugün, bu otoriter ve adaletsiz dünyayý deðiþtirmek isteyen insanlar olarak örgütlenmeye özellikle ihtiyacýmýz olduðu gündür.

Bizler, CNT AIT (Uluslararasi Emekçi Birligi) olarak herkesin kendi yaþamýný etkileyen konularla ilgili karar alma süreçlerine doðrudan ve gerçekten katýlmasý gerektiðini düþünüyoruz. CNT AIT bu nedenle seçimlere katýlmýyor ve iktidar organlarýnda yer almak için mücadele etmiyor.

Politikacýlarýn, partilerin, dinlerin, milliyetlerin bizi bölmesine izin vermeyelim! 1 Mayýs’ta Bellefontaine’da buluþmak dileðiyle!

CNT AIT  7 rue St Remesy 31000 TOULOUSE FRANCE

contact@cnt-ait.info

DECLARATION DE LA COORDINATION LIBERTAIRE CONTRE L’OTAN

DECLARATION DE LA COORDINATION LIBERTAIRE CONTRE L’OTAN

Salı 27 Nisan 2004

Nos rêves s’assombrissent, nous perdons progressivement tout espoir. Certains veulent que nous nous sentions ainsi. La maîtrise de nos vies nous est retirée par ceux qui font grossir leur capital. Le patron exploite le travailleur, les actionnaires exploitent les pauvres, et les pays riches exploitent le reste du monde. C’est ça le système de l’argent, le capitalisme !

Depuis des années, le capitalisme a consolidé son existence par le biais d’ organisation telles que le FMI (Fond Monétaire International) ou l’OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord). L’OTAN fonctionne aujourd’hui comme la plus grande armée du système existant. La prochaine réunion de l’ OTAN, organisée par les « maîtres de l’univers » où ils prendront de nouvelles décisions au nom de nous tous, se tiendra à Istanbul en juin prochain. L’OTAN, qui réuni les chefs militaires américains et leurs alliés, est l’organisation militaire internationale prête à perpétuer de nouvelles tueries pour la survie du capitalisme.

DECLARATION DE LA COORDINATION LIBERTAIRE CONTRE L’OTAN

Salı 27 Nisan 2004 

Nos rêves s’assombrissent, nous perdons progressivement tout espoir. Certains veulent que nous nous sentions ainsi. La maîtrise de nos vies nous est retirée par ceux qui font grossir leur capital. Le patron exploite le travailleur, les actionnaires exploitent les pauvres, et les pays riches exploitent le reste du monde. C’est ça le système de l’argent, le capitalisme !

Depuis des années, le capitalisme a consolidé son existence par le biais d’ organisation telles que le FMI (Fond Monétaire International) ou l’OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord). L’OTAN fonctionne aujourd’hui comme la plus grande armée du système existant. La prochaine réunion de l’ OTAN, organisée par les « maîtres de l’univers » où ils prendront de nouvelles décisions au nom de nous tous, se tiendra à Istanbul en juin prochain. L’OTAN, qui réuni les chefs militaires américains et leurs alliés, est l’organisation militaire internationale prête à perpétuer de nouvelles tueries pour la survie du capitalisme.

D’un côté, les USA sont l’état qui retire la plus grande part du gâteau capitaliste, et d’un autre côté c’est dans ce même pays que vivent de très nombreux pauvres et sans abris. Cette contradiction montre bien que l’État – quel qu’il soit – ne représente en fait que la classe dominante. Dépendant de leurs contributions financières, l’Etat ne protège que les capitalistes.

Pour nous, la lutte pour l’union et l’organisation et la lutte pour l’établissement d’un monde nouveau sans maître ni exploitation. Cette lutte continuera tant que les instruments de production ne seront pas DIRECTEMENT dans les mains des producteurs.

Une société qui fonde son existence sur la consommation d’objets qui sont issus de l’exploitation [des travailleurs] ne peut pas être une société libre.

Nous ne croyons pas que la solution passe par un changement de gouvernement, nous voulons un monde sans gouvernement. Pendant des siècles, les patrons, les commandants, les leaders, les maris et les personnes âgées nous ont fait croire qu’ils pouvaient prendre de meilleures décisions au nom de tous. Nous pensons pour notre part que personne ne doit avoir l’autorité de prendre des décisions au nom des autres. Partout où nous sommes présents, nous croyons à la nécessité de contribuer à la mise en place de telles synergies où chacun peut participer à la prise de décision collective

Le processus pour mettre en place un monde sans maître ni exploitation n’est possible que par une lutte globale de tous ceux dont le travail est exploité, dont l’identité de genre ou l’orientation sexuelle est dégradée, avec ces gens dont les cultures et les langues sont annihilées, brefs avec tous ceux qui sont dominés.

COORDINATION LIBERTAIRE CONTRE L’OTAN http://haziran2004.cjb.net

Traduction :

CNT AIT (Secrétariat International)

7 rue St Rémésy 31000 TOULOUSE FRANCE

Contact ( at ) cnt-ait.info

Actualité de l’Anarcho-Syndicalisme http://cnt-ait.info