FAÞÝZME KARÞI, KÝTLESEL ÝTAATSÝZLÝK , GENEL GREVE

2002’de, sözde, Faþizme karþý siper oluþturmak amacýyla yapýlan Chirac’a oy verme çaðrýsýnýn maskesi iþte þimdi düþüyor. [1]

2002’de yapýlmasý unutulan þey, oy vermemek ve mücadele etmek, 2005’te bizlere lazým olacak.

Özgürlüðün ve insanlýk onurunun savunulmasý, politikacýlara býrakýlmayacak kadar önemlidir.

HERKES GREVE !

HERKES SOKAKLARA !

CNT-AIT

7 rue St Rémésy 31000 Toulouse

FRANCE

contact ( at ) cnt-ait.info

[1] 2002’de solcularýn neredeyse tamamý – Arlettes Laguiller’ýn Lutte Ouvrière’i dýþýnda – ve hatta bazý anarþist bireyler ve örgütler (Alternative Libertaire ve CNT-Vignoles ve Anarþist Federasyon içinden bir grup) faþizme karþý engel oluþturmak amacýyla baþkanlýk seçimlerinin ikinci turunda Chirac’a oy verme çaðrýsý yapmýþlardý. Sonucunu görebiliyoruz artýk olaðanüstü hal var … Kuþkusuz, CNT AIT saðlam bir devrimci sorumluluk göstermiþ, oy vermeme ve faþizme karþý mücadeleye hazýrlanma çaðrýsý yapmýþtý.

Laisser un commentaire