FAÞÝZME KARÞI, KÝTLESEL ÝTAATSÝZLÝK , GENEL GREVE

FAÞÝZME KARÞI, KÝTLESEL ÝTAATSÝZLÝK , GENEL GREVE

Salı 8 Kasım 2005

Devlet, birkaç gün önce Marsilya ulaþým sektöründeki grevi yasadýþý ilan ediyordu.

8 Kasým’da olaðanüstü hal ilan etti.

Devlet, çalýþanlarýn talepleriyle yüzleþtiðinde, banliyölerdeki halkýn öfkesiyle yüzleþtiðinde, çalýþanlarýn ve gençlerin meþru özlemlerini tatmin etmeyi bir kenara býrakýp kapitalizmi savunuyor. Artýk hiç kimse politikacýlarýn vaatlerine ve medyanýn yalanlarýna inanmadýðý zaman, falakalar ve hapishaneler sefalet ve ölüm tacirlerinin düzenini ayakta tutmaya yetmediði zaman, tüm bunlar yetersiz kaldýðý zaman, Faþizm hortluyor.

2002’de, sözde, Faþizme karþý siper oluþturmak amacýyla yapýlan Chirac’a oy verme çaðrýsýnýn maskesi iþte þimdi düþüyor. [1]

2002’de yapýlmasý unutulan þey, oy vermemek ve mücadele etmek, 2005’te bizlere lazým olacak.

Özgürlüðün ve insanlýk onurunun savunulmasý, politikacýlara býrakýlmayacak kadar önemlidir.

HERKES GREVE !

HERKES SOKAKLARA !

CNT-AIT

7 rue St Rémésy 31000 Toulouse

FRANCE

contact ( at ) cnt-ait.info

[1] 2002’de solcularýn neredeyse tamamý – Arlettes Laguiller’ýn Lutte Ouvrière’i dýþýnda – ve hatta bazý anarþist bireyler ve örgütler (Alternative Libertaire ve CNT-Vignoles ve Anarþist Federasyon içinden bir grup) faþizme karþý engel oluþturmak amacýyla baþkanlýk seçimlerinin ikinci turunda Chirac’a oy verme çaðrýsý yapmýþlardý. Sonucunu görebiliyoruz artýk olaðanüstü hal var … Kuþkusuz, CNT AIT saðlam bir devrimci sorumluluk göstermiþ, oy vermeme ve faþizme karþý mücadeleye hazýrlanma çaðrýsý yapmýþtý.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *