ANKARA-22 EKIM : BELGRAD ANARÞISTLERINE ÖZGÜRLÜK !

ANKARA-22 EKIM : BELGRAD ANARÞISTLERINE ÖZGÜRLÜK !

jeudi 22 octobre 2009 

Communiqué suite à l’appel au rassemblement de solidarité à Paris avec les compagnons otages en Serbie

[22 Ekim- Perþembe] Anarþi Kolektifi Ankara, Belgrad’da tutsak edilen anarþist yoldaþlarý için Sýrbistan Büyükelçiliði önünde basýn açýklamasý yaptý.

Geçtiðimiz ay, Yunanistan Büyükelçiliði’ne karþý yapýlan eylemden sonra tutsak edilen 6 Belgrad anarþistinin özgür býrakýlmasý amacýyla Anarþi Kolektifi Ankara, Sýrbistan Büyükelçiliði önünde basýn açýklamasý yaptý. Bildirinin Türkçe ve Sýrpça okunmasýnýn ardýndan, Sýrpça ve Türkçe “Haydi Barikatlara” söylendi.

Okunan Bildiri :

Sýrbistan Cumhuriyeti hükümetine,

Geçtiðimiz ay, devletiniz “Anarko-sendikalist Ýnisiyatifi” üyelerinden bazýlarýný gözaltýna aldý. Bu durum, devletlerin farklý düþüncelere karþý uyguladýðý klasik bir baský yöntemidir.

Sanja Dojkic, Ratibor Trivunac, Tadej Kurepa, Ivan Vulovic, Nikola Mitrovic ve Ivan Savic’in, uluslararasý terörizmle suçlanýp gözaltýna alýnmalarýnýn nedeni, Yunanistan Büyükelçiliði’ne karþý düzenlediklerini iddia ettiðiniz sembolik bir eylemdir. Bu eylem, gece saat üçte, bina tamamen boþ iken sembolik bir þekilde yapýlmýþtý ki bu eylemcilerin hiç kimsenin hayatýný tehlikeye atmak istemediklerini kanýtlamaktadýr.

Oysa terörü yaratan devletlerdir, þiddeti meþru kýlan da devletlerdir. Silahlar icat eden, satan, kullandýran da sizlersiniz. Sýnýrlarý koyup, bekçiliðini yapan, askerliði yücelten, ordularý kuran sizlersiniz. Eþcinselleri, biseksüelleri, transseksüelleri, travestileri dýþlayýp, baskýlayan sizlersiniz. Kadýnlarý, çocuklarý, evlere ve okullara hapseden sizlersiniz. Ýnsanlara evlilik kurumunu dayatan, pazarlarýnda din, ahlak, gelenek satan sizlersiniz.

Mahkemelerinizde, “genel güvenliði tehdit etmek” iddiasýyla terörist ilan edilen yoldaþlarýmýz, fikirlerini, insanlara olabildiðince geniþ boyutlarda ulaþtýrmak istiyorlar. Yoldaþlarýmýzýn derhal serbest býrakýlmalarýný ve onlara karþý yürütülen politik dava’nýn kaldýrýlmasýný talep ediyoruz.0

Yaþasýn dayanýþma ! Yaþasýn özgürlük ! Yaþasýn anarþi 

Laisser un commentaire