2024 #کمون_پاریس

انجمن دوستان #کمون_پاریس به یک تجمع و راهپیمایی تا دیوار کموناردهای پاریس فراخوانده بود تا سالگرد ۲۵ مه ۱۸۷۱، پایان هفته خونین و کشتار ۲۰ تا ۳۰ هزار کمونارد گرامی داشته شود. فدراسیون آنارشیست، حزب کمونیست، سندیکاهای کارگری SUD و CNT, CNT-AIT و چندین گروه دیگر در این آکسیون شرکت کردند.

Laisser un commentaire