مرگ بر جمهوری اسلامی ایران/ Mort à la République Islamique d’Iran

نمی‌شه سال جدید رو شروع کرد و آرزوی مرگ حکومت اسلامی رو نکرد، پس با استفاده از نام رسمی‌اش: مرگ بر « جمهوری اسلامی ایران ».

Il est impossible de commencer la nouvelle année du calendrier persan et kurde (Norouz / Newroz) sans souhaiter la mort du régime islamique, donc en utilisant son nom officiel : mort à la « République islamique d’Iran ».

It is impossible to start the new year of the Persian and Kurdish calendar (Nowrouz / Newroz) without wishing the death of the Islamic regime, therefore using its official name: death to the “Islamic Republic of Iran”.

Es imposible comenzar el nuevo año del calendario persa y kurdo (Nowrouz / Newroz) sin desear la muerte del régimen islámico, por lo que se utiliza su nombre oficial: muerte a la “República Islámica de Irán”.

ادیان به طور کلی و دین حکومتی اسلام در ایران به طور اخص از آزادی بیان، آزادی اندیشه و زنان آزاده می‌هراسند. امروز #ما_سلیطه‌ایم از زبان زنان آزاده‌ای جاری‌ست که آزادی اندیشه را بازمی‌نمایانند. آخوند چهل‌وپنج سال برای حجاب اجباری تلاش کرد و شکست خورد، اما نمی‌پذیرد، او باید برود.

Laisser un commentaire