France – CNT-AIT : chúng tôi là ai ?

CNT-AIT [Liên đoàn lao động quốc gia- Đệ nhất quốc tế] là một tổ chức cách mạng (anarchist) được thành lập năm 1946.


Chúng tôi tiếp tục con đường của cộng sản vô chính phủ và phong trào công nhân chống chuyên quyền có từ Đệ nhất quốc tế. Có nghĩa là theo một chính sách dựa vào hành động trực tiếp của các giai cấp và tập đoàn xã hội bị thống trị, với mục tiêu là cách mạng, chống tư bản, và tự quản trị.Yêu sách của chúng tôi là kinh nghiệm của các nhà cách mạng trong bối cảnh chính trị của thời đại đã cùng chia sẻ những lo lắng.

-  Bakounine và những người theo ông ta trong Đệ nhất quốc tế ;-  Những đoàn viên của công đoàn cách mạng thuộc Liên đoàn CGT (Tổng liên đoàn lao động) pháp trước 1914 ;
-  Đoàn quân của Makhno (1917-1921) ;
-  Những người vô chính phủ và các phong trào cách mạng ở châu Á năm 1900-1930;
-  Những kinh nghiệm của cách mạng tại Mexico (Zapata)
-  Phong trào công đoàn tây ban nha vô chính phủ, kinh nghiệm cách mạng xã hội năm 1936;
-  Tháng 5 năm 1968

Tuy dưới nhiều góc độ khác nhau đã có những điều sai lầm không thể tránh, và tuy bị giới hạn, những kinh nghiệm đó đã trở thành những chặng đường quan trọng trong quá trình hình thành phong trào cộng sản vô chính phủ đương đại. . Hiện tại, CNT-AIT khai triển một chính sách : – xây dựng mặt trận những phong trào xã hội, để « phe tả ngoài đường » có thể hiện diện trên bình diện chính trị ; – xây dựng một luồng cộng sản vô chính phủ vừa nuôi dưỡng hoạt động của những phong trào xã hội vừa được chính những phong trào đó nuôi dưỡng.

Những người chiến sỹ của CNT-AIT thường dấn thân trong các cuộc đấu tranh trong xí nghiệp, trong công đoàn như CNT-AIT, trong các cuộc đấu tranh chống nạn thất nghiệp, dành quyền về nhà ở, về sinh thái, và trong các cuộc đấu tranh chống phụ quyền. CNT-AIT cố gắng chắp nối những cuộc đấu tranh này trong xã hội hiện tại với viễn cảnh ly khai với tư bản và Nhà nước.

Chúng tôi muốn bãi bỏ nhà nước và sự kiểm soát sản xuất bằng thị trường. Chúng tôi muốn công nhân và giới tiêu thụ dịch vụ nắm quyền kiểm soát một cách dân chủ tất cả các cơ sở làm việc của họ và trông thấy những người dân bình thường quản lý thế giới mà không cần đến tiền tệ và cơ quan quyền lực.

contact (at ) cnt-ait.info

Laisser un commentaire