RENÉ RIESEL İLE DAYANÝÞMA

RENÉ RIESEL İLE DAYANÝÞMA

Cuma 6 Şubat 2004 

René RIESEL, 1998 yýlýnda, Fransa’nýn güneyinde, bir Novartis’te, « topraktaki » Genetik Açýdan Deðiþtirilmiþ Organizmalar ekinini ve ayrýca CIRAD (Centre International de recherche Agronomique pour le développement) laboratuvarýný tahrip etmekten yedi (7) ay hapse mahkum edildi.

José Bové’un aksine, René Riesel temiz bir antikapitalist militan. Fransýz cumhurbaþkaný Chirac’tan özel af talebinde bulunmadý ve siyasi partilerden, resmi sendikalardan ya da ATTAC gibi reformist gruplardan her türlü « desteði » reddediyor.

1 Aralýk’tan bu yana hapiste bulunuyor. Hücreyi baþka bir tutsakla paylaþýyor. Hapishane içindeki bir bahçede, her gün yalnýzca bir saat yürümesine izin veriliyor. Zamanýn geri kalan kýsmýný okuyarak ve yazarak geçiriyor. Haftada bir sefer 40 dakikalýðýna karýsýyla görüþmesine izin veriliyor. Sürüsüne bir arkadaþý göz kulak oluyor (René bir çoban). Hapishane yönetimi Noel tatillerinde dýþarý çýkma isteðini reddetti.

OKUNACAK ÞEYLERE VE MEKTUPLARA ÝHTÝYAÇ DUYUYOR.

Hapishanede, hapishane arkadaþlarýyla elindeki okunacak þeyleri paylaþýyor, bunlarýn arasýnda Tatchanka (CNT AIT Gards’ Sendikasý’nýn haberbülteni) da var.

René Riesel CNT AIT Sendikasý’nýn Gard, Nîmes ve Alès’teki iþçi yoldaþlarý tarafýndan destekleniyor.

Daha fazla bilgi :

Toulouse, 27 Ocak 2004

CNT AIT

Secrétariat aux Relations Internationales [Uluslararasý Ýliþkiler Sekretaryasý]

7 rue St Rémésy

31000 TOULOUSE

FRANCIA

contact ( at ) cnt-ait.info

Laisser un commentaire