Les nationalistes n’auront pas notre haine / לאומנים לא תהיה השנאה שלנו / إن دعاية الكراهية القومية لن تستحوذ على عقولنا

Ilan Shalif est un compagnon anarchiste qui vit en Israël. Agé de 86 ans, il est le vétéran du mouvement anarchiste dans la région, ayant évolué d’une position marxiste-léniniste sioniste dans sa jeunesse vers une position anarchiste en 1966, après avoir compris et vu concrètement l’impasse du colonialisme. Infatigable propagandiste de l’anarchisme organisé (il a traduit en hébreu la Plateforme d’Archinov), engagé activement dans la lutte contre la colonisation, il a participé activement au mouvement des anarchistes contre le mur et aux marches pacifiques du village de Bil’in (voir par exemple : http://cnt-ait.info/2020/02/12/bilin/).

Voici un message qu’il a publié sur sa page facebook pour remettre les choses à leur place, au delà de toutes les propagandes nationalistes qu’elles soient du gouvernement israélien ou du Hamas :

« QU’EST-CE QUE LES PALESTINIENS PENSENT REELEMENT DU HAMAS ?

Peu importe les efforts déployés par la machine de propagande sioniste pour noircir tous les habitants de Gaza, elle n’y parviendra pas.

Le gouvernement israélien a nourrit le Hamas – en le laissant s’organiser, mener ses activités humanitaires et obtenir de l’argent de toutes les sources. De plus, il était probablement au courant de l’attaque à venir : il a permis au Hamas de prendre la bande de Gaza, il lui a permis de rester au pouvoir et de former ses combattants. Le gouvernement israélien est donc aussi responsable du massacre du 7 octobre.

Quelques données intéressantes sur l’opinion publique à Gaza à la veille du déclenchement de la guerre, tirées d’un article publié le 25 octobre dernier par la revue internationale de référence  » FOREIGN AFFAIRS ». (https://www.foreignaffairs.com/israel/what-palestinians-really-think-hamas) . Il vaut la peine de noter deux choses avant :

1. Le sondage de Gaza a été réalisé le 6 octobre.

2. Dans le passé, la sympathie pour le Hamas a augmenté à mesure que les affrontements avec les forces israéliennes se sont intensifiés, donc si le passé est un indicateur du présent et de l’avenir, il est probable que ces chiffres ont changé un peu, mais restent intéressants.

Voici un résumé de quelques données intéressantes de cet article :

🎯 73 % des habitants de Gaza ont déclaré qu’ils préféraient la paix avec Israël à la poursuite du conflit et qu’ils ne partageaient pas l’idéologie du Hamas visant à détruire l’État d’Israël. La majorité (54 %) choisirait une solution à deux États, 10 % choisiraient un modèle de fédération israélo-palestinienne, où chaque partie serait indépendante mais des liens étroits seraient maintenus entre les parties, et 9 % préféreraient un État commun pour les Arabes. et les juifs.

🎯 La veille du déclenchement de la guerre, seulement 29 % des Gazaouis exprimaient leur confiance dans le gouvernement du Hamas ; 72 % des Gazaouis pensaient que le régime du Hamas était corrompu et qu’il ne répondait pas à leurs besoins fondamentaux.

🎯 20 % des habitants de Gaza préféraient une solution militaire, l’écrasante majorité d’entre eux étant des partisans du Hamas, soit environ 15 % de la population.

====

כמה שלא תתאמץ מכונת התעמולה הציונית להשחיר את העזתים זה לא יצלח.

ישראל שטיפחה את החמס וכנראה גם ידעה ואיפשרה את תפיסת השילטון אחראית לטבח ב-7 לאוקטובר יותר מהעזתי המצוי.

כמה נתונים מעניינים על דעת הקהל בעזה ערב פרוץ המלחמה, מתוך מאמר שפורסם לפני שלושה ימים ב FOREIGN AFFAIRS. כדאי לציין שני דברים לפני:

1. הסקר בעזה הושלם ב-6 לאוקטובר.

2. בעבר האהדה לחמאס גברה ככל שהעימותים עם הכוחות הישראלים התעצמו, כך שאם העבר מדד להווה ולעתיד, סביר להניח שהמספרים האלה קצת השתנו, ובכל זאת, מעניין.

להלן סיכום של כמה נתונים מעניינים:

🎯 73% מהתושבים בעזה טענו שהם מעדיפים שלום עם ישראל על פני המשך הסכסוך, ואינם שותפים לאידיאולוגיה של חמאס להשמדת מדינת ישראל. הרוב (54%) היו בוחרים בפתרון שתי מדינות, 10% היו בוחרים במודל של פדרציה ישראלית-פלסטינית, שבה כל חלק עצמאי אבל נשמרים קשרים הדוקים בין הצדדים, ו-9% העדיפו מדינה אחת משותפת לערבים ויהודים.

🎯 רק 29% מהעזתים הביעו אמון בממשלת החמאס יום לפני פרוץ המלחמה, 72% מהעזתים חשבו שהמשטר של חמאס מושחת ושאינו נותן מענה לצרכים הבסיסיים שלהם.

🎯 20% מהעזתים העדיפו פתרון צבאי, כשהרוב המוחץ של אלה הם תומכי חמאס, ומרכיבים כ-15% מהאוכלוסיה.

=======

Liste de diffusion par mail : http://liste.cnt-ait.info

========

Autres textes sur ce sujet :

* Les nationalistes n’auront pas notre haine / לאומנים לא תהיה השנאה שלנו / إن دعاية الكراهية القومية لن تستحوذ على عقولن

http://cnt-ait.info/2023/11/04/nationalistes-haine/

* Adresse aux déserteurs de toutes les Nations (GARAP, GAR, CNT-AIT)

http://cnt-ait.info/2023/11/03/adresse-deserteurs/

* La question de la Palestine est la question de la faillite de l’étatisme !

(Fédération de l’ère anarchiste d’Iran et d’Afghanistan)

http://cnt-ait.info/2023/10/11/palestine-faillite-etatisme/

* 全世界劳动人民都需要面包与自由!(Workers of the world need bread and freedom / les travailleurs du monde entier ont besoin de pain et de liberté) (Anarchistes de Chine)

http://cnt-ait.info/2023/10/15/workers-of-the-world-zh/

* HALTE A LA BARBARIE ! (8 octobre, CNT-AIT)

http://cnt-ait.info/2023/10/09/halte-a-la-barbarie/

* LA GUERRE EST LA VERSION LA PLUS BANALE DU TERRORISME MODERNE (Multilingue)

http://cnt-ait.info/2023/10/09/guerre-terrorisme/

======

Poème de Ilan Shalif (16/11/2023)

ארורה המציאות
ושוחריה

גלגלי ההיסטוריה
סובבים לאט
על ציריהם
סיכת הדם
מעמעמת יללות כאב
וחמת הזעם
של שוללי המציאות

הכתף הנישענת
כמו כפה אותה השד
לא מאיצה
והמזור דל

Maudite réalité

et son gardien

Les roues de l’histoire

tournent lentement sur leurs axes

la broche de sang

hurlements de douleur étouffés

et la fureur

des imbéciles de la réalité

L’épaule penchée

Comme si le démon l’avait forcée

n’accélère pas

Et le baume est rare

1 commentaire sur Les nationalistes n’auront pas notre haine / לאומנים לא תהיה השנאה שלנו / إن دعاية الكراهية القومية لن تستحوذ على عقولنا

Laisser un commentaire