(about war and capitalism)جەنگی سەرمایەداران و خوێنی هەژاران

جەنگی سەرمایەداران و خوێنی هەژاران

La milito de la kapitalistoj kaj la sango de la malriĉuloj

La guerre des capitalistes et le sang des pauvres

The war of the capitalists and the blood of the poor

La guerra de los capitalistas y la sangre de los pobres.

حەماس، ئیسرائیل، تالیبان،روسیا، تورکیا، ئەمەریکا، ئێران،بەریتانیا، فەرەنسا، ئوکرانیا، …هیچ نین جگە لە بەرهەمێکی ڕاستەوخۆی دەستەڵاتی چینایەتی سەرمایە لە دونیادا! ناکۆکیەکانیان تەنها لە سەر زیاتر چەوساندنەوەی مرۆڤ و ژیان و ژینگەیە

Hamas, Israelo, Talibano, Rusio, Turkio, Usono, Irano, Britio, Francio, Ukrainio, … estas nenio alia ol rekta produkto de la klasa potenco de la kapitalo en la mondo! Iliaj diferencoj temas nur pri plia subpremo de homoj, vivo kaj medio

Le Hamas, Israël, les talibans, la Russie, la Turquie, les États-Unis, l’Iran, la Grande-Bretagne, la France, l’Ukraine… ne sont rien d’autre qu’un produit direct du pouvoir de classe du capital dans le monde ! Leurs différences ne portent que sur une oppression accrue des personnes, de la vie et de l’environnement.

Hamas, Israel, the Taliban, Russia, Turkey, the United States, Iran, Britain, France, Ukraine, … are nothing but a direct product of the class power of capital in the world! Their differences are only about further oppression of people, life and the environment

¡Hamas, Israel, los talibanes, Rusia, Turquía, Estados Unidos, Irán, Gran Bretaña, Francia, Ucrania… no son más que un producto directo del poder de clase del capital en el mundo! Sus diferencias sólo tienen que ver con una mayor opresión de las personas, la vida y el medio ambiente.

سەرچاوەی پرۆژەو سیاسەت و پرۆگرامی هەموو پێکهاتە ئیدیۆلۆژی و ئاینی و سیاسی و چەکدارەکانی دونیا پارەیە! هەر لایەک بە پێی زیاترکردنی سەرمایەکەی! بانکەکانیش لە گەڵ هەموو تێکدانێکی ژیان و ژینگەدا بست بە بست باڵا دەکەن! بەشی زۆرینەش نوێژو فوتبۆل…و چەنەبازی ئیدیۆلۆژی!

La fonto de projektoj, politikoj kaj programoj de ĉiuj ideologiaj, religiaj, politikaj kaj armitaj komunumoj en la mondo estas mono! Ĉiu flanko laŭ la kresko de sia kapitalo! La bankoj altiĝas kun ĉiu detruo de vivo kaj medio! Plejparto de ĝi estas preĝo kaj piedpilko…kaj ideologia lukto!
La source des projets, politiques et programmes de toutes les communautés idéologiques, religieuses, politiques et armées du monde, c’est l’argent ! Chacun part en fonction de l’augmentation de son capital ! Les banques augmentent à chaque destruction de la vie et de l’environnement ! Il s’agit principalement de prière, de football… et de lutte idéologique !

The source of projects, policies and programs of all ideological, religious, political and armed communities in the world is money! Each side according to the increase of its capital! The banks are rising with every destruction of life and the environment! Most of it is prayer and football…and ideological struggle !

¡La fuente de proyectos, políticas y programas de todas las comunidades ideológicas, religiosas, políticas y armadas del mundo es el dinero! ¡Cada parte según el aumento de su capital! ¡Los bancos aumentan con cada destrucción de la vida y del medio ambiente! La mayor parte es oración y fútbol… ¡y lucha ideológica!

تا سەرمایەداری زیندووبێت،هیچ کێشەیەکی مرۆڤایەتی چارە نابینێت!

Dum la kapitalismo vivos, neniu homa problemo estos solvita!

Tant que le capitalisme vivra, aucun problème humain ne sera résolu !

¡Mientras viva el capitalismo no se resolverá ningún problema humano!

As long as capitalism lives, no human problem will be solved!

بانگەشەی ئاشتی و ئازادی بە بێ لە ناوبردنی سەرمایەو دەوڵەت، نەک درۆییە، بەڵکو رێبازێکی شێوێنەر و هەڵخەڵەتێنەرە، خزمەتە بۆ بەرژەوەندی خودی سەرمایە!

La aserto de paco kaj libereco sen la detruo de la kapitalo kaj la ŝtato ne estas mensogo, sed distorda kaj trompa aliro, servanta la interesojn de la kapitalo mem!

La revendication de paix et de liberté sans destruction du capital et de l’État n’est pas un mensonge, mais une approche déformante et trompeuse, servant les intérêts du capital lui-même !

The claim of peace and freedom without the destruction of capital and the state is not a lie, but a distorting and deceptive approach, serving the interests of capital itself!

¡El reclamo de paz y libertad sin la destrucción del capital y del Estado no es una mentira, sino un enfoque distorsionador y engañoso, que sirve a los intereses del capital mismo!

تەنها ڕاپەرینی سەرتاسەری یەکریزی و یەک ئامانجی دژ بە سەرمایەو دەستەڵاتەکانی لە هەموو جێگاکانی دونیادا دەتوانێ کۆتایی بە جەنگەکان و تێکدانەکانی

ژیان و ژینگە بهێنێت! بژی خەباتەکانی دژ بە هەموو شێوازەکانی دەوڵەت و سەرمایە لە جیهاندا

Seul un soulèvement international d’unité et un objectif commun contre le capital et ses pouvoirs partout dans le monde peuvent mettre fin aux guerres et à la destruction de la vie et de l’environnement ! Vive les luttes contre toutes les formes d’État et de capital dans le monde

Nur ĉiuj landoj ribelo de unueco kaj unu celo kontraŭ la kapitalo kaj ĝiaj potencoj ĉie en la mondo povas fini militojn kaj la detruon de vivo kaj medio! Vivu la luktoj kontraŭ ĉiuj formoj de ŝtato kaj kapitalo en la mondo

Only a international wide uprising of unity and one goal against capital and its powers everywhere in the world can end wars and the destruction of life and the environment! Long live the struggles against all forms of state and capital in the world

¡Sólo un levantamiento internacional de unidad y un objetivo contra el capital y sus poderes en todo el mundo pueden poner fin a las guerras y a la destrucción de la vida y el medio ambiente! ¡Viva las luchas contra todas las formas de Estado y de capital en el mundo!

Laisser un commentaire