مرگ بر جمهوری اعدام – به یاد دو جانفشان آزاداندیش #یوسفمهراد و #صدراللهفاضلی_زارعDeath to the Republic of Executions – in memory of two freethinkers heroes #YousefMehrad and #Sadrollah_Fazeli_Zare

پی‌یر – ژوزف پرودون سه شکل از خودبیگانگی (alienation) را تمیز می‌داد: دین ( از خودبیگانگی عقل)؛ دولت (از خودبیگانگی اراده) و مالکیت (از خودبیگانگی بدن‌). هر سه شکل از خودبیگانگی‌ها مانند سه حلقه تودرتو به یکدیگر وابسته و متصل‌اند و رهایی انسان با وجود آن‌ها ممکن نیست.

برگرفته از لغت‌نامه پرودون – صفحه ۴۳۲ و به یاد دو جانفشان آزاداندیش #یوسف_مهراد و #صدرالله_فاضلی_زارع که گامی برای رهایی انسان برداشتند و به دست «خدا» که نقطه اتصال هر سه ازخودبیگانگی‌ست بر دار شدند.

مرگ بر جمهوری اعدام

Pierre-Joseph Proudhon distinguishes three forms of alienation: religion (which is alienation of Reason); State (alienation of the will) and property (alienation of the body). The three forms of self-alienation are linked and connected to each other like three interlocking rings, and human liberation is not possible despite them.

Excerpt from Proudhon’s dictionary – page 432 and in memory of two free-thinking souls #Youssef_Mehrad and #Sadrullah_Fazli_Zare who took a step to free man and were held by the hand of « God » who is the point of connection between those three types of alienation.

Death to the Republic of Executions

=====

Silence while humans are executed in Iran!

Since the beginning of 2023 at least 203 prisoners have been hanged by the Islamic regime. Over the past two weeks executions have increased dramatically with 51 prisoners executed in 15 days. The Islamic regime attempts to spread fear and terror by murdering its citizens. On May 8, the day of the worldwide celebration of the victory against Nazism, #YousefMehrad and #SadrollahFazeliZare were hanged in the morning for their ideas. They criticized religious superstitions via a Telegram group called “denunciation of Islamists”.

Laisser un commentaire