Contre la guerre ! Przeciw wojnie! (ZSP-AIT, Pologne)

04/04/2022

https://zsp.net.pl/przeciw-wojnie

La guerre a éclaté il y a plus d’un mois. Ce n’est pas un conflit de forces égales – on voit clairement qui est l’agresseur impérialiste et qui menace la vie de la population – à la fois la vies habitants de l’Ukraine et la vie de milliers de conscrits russes envoyés à la guerre dans l’intérêt des puissants et de l’oligarchie. Nous n’acceptons aucune justification pour cette guerre dans laquelle la classe ouvrière, tant en Russie qu’en Ukraine, ne peut que perdre.

La réaction à l’impérialisme russe et aux intérêts de ses élites oligarchiques, au bombardement brutal de la population civile et à la guerre contre la destruction, a été la montée du sentiment nationaliste et militariste. Craignant pour leur vie et leur sécurité, beaucoup oublient les crimes de l’impérialisme, tant que c’était « notre » impérialisme. Beaucoup sont prêts à accepter la présence de néo-nazis, tant qu’ils sont « nos » néo-nazis. Dans la mesure où une telle peur est compréhensible, son effet ne peut être que de renforcer le sentiment pro-guerre et de renforcer durablement l’autoritarisme des autorités, ce qui aura des conséquences catastrophiques pour la classe ouvrière.

Au final, la destruction des villes, des maisons et des lieux de travail, les millions de migrations de réfugiés ne sont que profit pour les sociétés par actions produisant des missiles et pour les capitalistes désireux de profiter de l’afflux soudain de travailleurs désespérés, prêts à travailler dans toutes les conditions.

En nous opposant à la guerre, nous nous tenons aux côtés des travailleurs – quelle que soit leur nationalité – dans leur lutte pour une vie digne, en sécurité et sans exploitation.

ZSP-AIT (Union des Syndicalistes de Pologne, Association Internationale des Travailleurs – Association interprofessionnelle de Varsovie)

Pour prolonger la lecture :

A propos de la situation des réfugiés ukrainiens en Pologne : Racisme, classe et statut de seconde classe : réactions à la crise actuelle des réfugiés en Pologne

Przeciw wojnie!

Ponad miesiąc temu wybuchła wojna. Nie jest to konflikt równoważnych sił – wyraźnie widać kto jest imperialistycznym agresorem i zagraża życiu ludności – tak mieszkańców Ukrainy, jak i życiu tysięcy rosyjskich poborowych wysłanych na wojnę w interesach władzy i oligarchii. Nie akceptujemy żadnych usprawiedliwień dla tej wojny, na której klasa pracująca – zarówno w Rosji, jak i w Ukrainie może tylko stracić.

Reakcją na imperializm Rosji i interesy jej oligarchicznych elit, brutalne bombardowanie ludności cywilnej i wojnę na wyniszczenie, był wzrost nastrojów nacjonalistycznych i militarystycznych. Lękając się o swoje życie i bezpieczeństwo, wielu zapomina o zbrodniach imperializmu, byle tylko był to ten « nasz » imperializm. Wielu gotowych jest zaakceptować obecność neonazistów, o ile są to « nasi » neonaziści. O ile taka trwoga jest zrozumiała – jej skutkiem może być tylko wzmocnienie nastrojów pro-wojennych i trwałe wzmocnienie autorytaryzmu władz, co będzie mieć katastrofalne skutki dla klasy pracującej.

W ostatecznym rachunku, niszczenie miast, domów i zakładów pracy, milionowe migracje uchodźców są tylko zyskiem dla spółek akcyjnych produkujących pociski i dla kapitalistów pragnących wykorzystać nagły napływ zdesperowanych pracowników, gotowych harować na każdych warunkach.

Sprzeciwiając się wojnie, stoimy po stronie pracowników – niezależnie od ich narodowości – w ich walce o godne życie w bezpieczeństwie i bez wyzysku.

Związek Syndykalistów Polski – Związek Wielobranżowy, Warszawa

Laisser un commentaire