פ. קרופוטקין.

« לא ניתן להכתיר שום מאבק בהצלחה אלא אם כן הוא מציע לעצמו ניסוח ברור וחד משמעי של מטרתו. אין אפשרות להרוס את הסדר הדומיננטי של הדברים אם בזמן ההפלה או המאבק שמוביל להפלה, אין חי בנפש הרעיון מה יחליף את מה שיש להשמיד, אך ביקורת תיאורטית על התנאים הקיימים אינה אפשרית אם אין למבקר תמונה ספציפית פחות או יותר של מה שיחליף את המצב הקיים. אידיאלי, תפיסת משהו טוב יותר, מתגבש, במודע או שלא במודע, במוחם של כל מי שמבקר מוסדות חברתיים. זה נכון עוד יותר לאיש הפעולה. « 

פ. קרופוטקין.

« No struggle can be crowned with success unless it offers itself a clear and unambiguous formulation of its purpose. No destruction of the dominant order of things is possible if at the time of the overthrow or the struggle that leads to the overthrow, there is not alive in the mind the idea of ​​what will replace what must be destroyed. But neither is a theoretical critique of existing conditions possible if the critic does not have in mind a more or less specific picture of what will replace the existing situation. The ideal, the perception of something better, is formed, consciously or unconsciously, in the mind of anyone who criticizes social institutions. This is even more true for the man of action.  »

P. Kropotkin

Laisser un commentaire