کارزار بین المللی آنارشیست ها برای آزادی زندانیان در شیلی

Translated in Persian by Hasse-Nima Golkar

Freedom for Chilean prisonners !

کارزار بین المللی برعلیه نئولیبرالیسم در همبستگی با اعتراضات اجتماعی در کشور شیلی

مردم شیلی همواره خواهان ادامه ی سازماندهی مبارزاتی خود بوده و هستند، اما این بدون پُشتیبانی بین المللی برای جلوگیری از کُشتار، نقص عضو و شکنجه شدنِ مبارزین اجتماعی، امکان پذیر نخواهد بود.

برای آزادی زندانیان در شیلی

ارسالی از جانب دبیرخانه به تاریخ دوشنبه یکم دیماه ۱۳۹۹

همقطاران گرامی،

از زمان آغاز قیام مردم در اعتراض بر علیه افزایش قیمت بلیط مترو، خدمات ترابری و سیاست های نئولیبرالی دولت شیلی، بیش از یازده هزار و سیصد نفر دستگیر و دو هزار و پانصد نفر از آنها بلا تکلیف هنوز هم در زندان ها سرگردان هستند. گمان ما بر این است که این اقداماتِ سرکوب گرایانه با هدف غیر قانونی شمردن اینگونه اعتراضات انجام پذیرفته است.

تمامی دستگیر شدگان از هجدهم اُکتبر ۲۰۱۹ [بیست و ششم مهر ماه ۱۳۹۸] تا کنون به دلیل اتهامات وارده از قبیل شکستن موانع عبوری که در مداخل ایستگاههای مترو نصب شده اند، و إدعاهای پولیس انتظامی مبنی بر تعرض به آنها و همچنین غارت اموال و به آتش کشیدنِ کلیسا ها و بانکها و غیره، از آنان سَلب آزادی شده است.

بسیاری از این اتهامات نیز به دلیل فقدان شواهد واقعی و مدارک اثباتی از اعتبار ساقط می باشند. بر همین پایه، از دیدگاه عموم مردم، وارد آوردن این چنین اتهاماتی، نوعی انتقام گیریِ دولت از قیام کنندگانی است که بر علیه قدرتمداران حکومتی دست به شورش بر داشته اند.

از نخستین روزهای ماه دسامبر [۲۰۲۰]، فراخوانی برای انجام یک کارزار اعتراضی در دفاع از آزادی شورشیان اعلام گردیده؛ تا با زیر فشار قرار دادنِ نمایندگان کُنگره، وزیران و دولت، از برگزاری دادگاه بر علیه بازداشت شدگان جلوگیری شود. بنابراین مطابق همان رَویّه ای که با تعداد اندک باقیمانده از پولیس انتظامیِ متهم به نقض حقوق بشر از قبیل وارد آوردن جراحات جدّی، شکنجه و کشتار معترضین رفتار شده و آنها را در پاسگاه های نیروی انتظامی تحت نظر قرار می دهند، ما نیز خواهان تحت بازداشت بودن خانگیِ دستگیر شدگان [تا آغاز مراحل تحقیقاتی] هستیم.

ما تمامیِ آنارشیست های سراسر جهان را فرا میخوانیم که به این کارزار بپیوندند و از دولت شیلی از طریق ارسال نامه به سفارتخانه ها و کنسولگری های این کشور، و یا همچنین در صورت امکان برگزاری تظاهرات در مقابل این مراکز و شرکت های شیلیائی، خواستار آزادی فوری معترضین قیام کننده در شیلی باشند.

همبستگی، تنها سِلاح کارگران و تمامی انسانهائی است که بر علیه سرکو ب گریِ دولت و سرمایه مبارزه می کنند!

گروه آنارشیستی جرمینال [همقطاران سازمان بین المللی کارگران آنارکو سندیکالیست]

مجمع آنارشیست های بیو بیو

Laisser un commentaire